Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki/staże

Miejsca odbywania praktyk/staży zgodnie z zawartymi porozumieniami są podane na stronie:

https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/biuro-karier-ipia

Praktyki studenckie:

Istotnym elementem studiów prowadzonych w Instytucie jest obowiązkowa praktyka zawodowa zarówno na kierunku prawo jak i na kierunku administracja pierwszego i drugiego stopnia. Praktyki wraz z obieralnymi zajęciami stwarzają możliwość studentom elastycznego dostosowania kształcenia do indywidualnych zainteresowań i potrzeb. 
Studencka praktyka zawodowa ma na celu poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce; zapewnienie warunków poznawania w praktyce zagadnień związanych z kierunkiem studiów lub wybraną specjalnością, poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, podmiotów wykonujących funkcje z zakresu stosowania i tworzenia prawa a także podmiotów świadczących pomoc prawną, poznanie warunków pracy obowiązujących na różnych stanowiskach w wymiarze sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach administracji, urzędach służbach i inspekcjach. Dzięki praktykom studenci Instytutu przygotowują się do pełnienia różnych ról zawodowych, doskonalą umiejętności pracy w zespole, ale także pozyskują niezbędne informacje potrzebne do pracy magisterskiej. 
Zakres praktyk umożliwia studentom zapoznanie się z działalnością poszczególnych organizatorów, do których należy większość instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów ochrony prawnej, organów administracji oraz podmiotów udzielających pomocy prawnej. Praktyki studenckie umożliwiają uczestniczenie w czynnościach, które podejmuje organizator a także wykonywanie zadań merytorycznych pozostających w związku z celami praktyki i kierunkiem studiów. 
W zakresie kierunku prawo a także poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych na kierunku administracja studenci Instytutu Prawa i Administracji mają możliwość odbywania praktyki w sądach, prokuraturach, organach administracji oraz podmiotach prywatnych świadczących usługi pomocy prawnej z obszaru Słupska oraz innych miejscowościach regionu. 
Za zgodą władz uczelni, na wniosek studenta zaopiniowany przez akademickiego opiekuna praktyk w poczet czasu praktyki można zaliczyć okres pracy zawodowej studenta, o ile charakter tej pracy jest zgodny z odbywanym kierunkiem studiów i spełnia wymogi praktyki. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego przez studenta w wyznaczonym terminie sprawozdania z odbytej praktyki z dołączonym dziennikiem praktyki oraz na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy. 

Opiekun praktyk studenckich: dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

renata.wiaderna-kusnierz@apsl.edu.pl

Uczelniany Koordynator praktyk studenckich: p.o. dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

paulina.szmielinska-pietraszek@apsl.edu.pl

Niezbędne dokumenty:

 

Staże studenckie:

Celem stażu dla studentów Prawa w IPiA jest:

1.    Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.
2.    Kształtowanie pożądanych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych, w tym w szczególności: umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, zarządzania własnym czasem, jak również przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania pracy i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.
3.    Rozwój umiejętności integrowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką życia społecznego.
4.    Poznanie specyfiki pracy w określonym środowisku zawodowym.
5.    Zdobycie doświadczeń istotnych dla wyboru ścieżki zawodowej.
6.    Pozyskiwanie i gromadzenie danych empirycznych potrzebnych do pracy dyplomowej.

Kurator staży studenckich w IPiA: dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

renata.wiaderna-kusnierz@apsl.edu.pl 

Niezbędne dokumenty:

Znajdziesz nas tutaj