Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

Doktor nauk prawnych

email: renata.wiaderna-kusnierz@apsl.edu.pl

 

1. Główne obszary badawcze
 
- Prawo rzymskie
- Historia prawa XIX i XX wieku
- Prawo cywilne
- Biografistyka prawnicza


2. Najważniejsze publikacje naukowe
Monografie:

1. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek, wyd. I Toruń 2015, ISBN: 978-83-8019-230-0, wyd. II Toruń 2017, ISBN: 978-83-8019-748-0, ss. 516.
Artykuły:
1. Perduellio i crimen maiestatis czyli o przestępstwach przeciwko państwu rzymskiemu w publikacjach profesora Wacława Osuchowskiego, „Prawo i Więź” (oddany do druku).
2. „Z zamiłowania historyk sztuki”. Poglądy Profesora Leona hr. Pinińskiego na miejsce sztuki w społeczeństwie i jego wkład w powiększenie zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Lwowskiej Galerii Obrazów. Zarys problematyki, [w:] Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne, red. R. Drozd, B. Halczak, t. II, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej Słupsk-Warszawa 2021.
3. An Unknown Episode from the Life of Marceli Chlamtacz, a Lwów-based Professor of Roman Law: A Few Words on the Election and Candidates for the Post of Secretary at the University of Lwów in the Academic Year 1894/95, „Studia Iuridica Lublinensia” vol 29, 2020, No 4, s. 323-338.
4.  Političko-društvena aktivnost profesora rimskog prava Univerziteta Jana Kazimira u Lavovu, [w:] Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, матерялна и духовна култура. Зборник  наукових роботох. З нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва и 65-рочнїци од снованя Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе, рeд. Янко Рамач, Роман Дрозд, Универзитет у Новим Садзе, Филозофски факултет-Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku 2019,  ISBN 978-86-6065-559-4, ISBN 978-83-7467-313-6, c. 241-265.
5. Professor Graf Leon Piniński – Renaissancemensch und Humanist,  „Jahrbuch  des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, Band 9, Wien 2018, s. 183-216,  ISSN 2520-5714.
6.  Wojtunik Adam Jan Kazimierz, w: Słownik biograficzny adwokatów polskich, red. A. Redzik, Naczelna Rada Adwokacka, Redakcja „Palestry”, Warszawa 2018, s, 604-605, ISBN 978-83-934796-2-7.
7.  Leon hr. Piniński (1857-1938) – prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii, w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki –działalność naukowa – osiągnięcia,  red. S. Dorocki, P. Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2016, s. 214-243, ISBN: 978-83-62919-48-2.
8.  Marceli Chlamtacz (1865-1947) – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin, w: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk-Olsztyn 2016, s. 167-187, ISBN 978-83-89762-76-4.
9. Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Zeszyty Prawnicze” 15.4, [Warszawa]  2015, s. 189-213.
10.  Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe PWSW” 1/2014 [Przemyśl], s. 117-139.
11.  Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947), w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku = Polish legal science in XIXth and XXth century, red. P. Majer, M. Seroka, K. Wojciechowski,  Katedra Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2012,  s. 229-244, ISBN: 978-83-62383-19-1.
12.  Adam Wojtunik (1915-1975) - niespełniona kariera romanisty, "Studia Iuridica Lublinensia" 2011 [Lublin], t. XVI, s. 189-205.  
13.  Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój. Prawo. Idee, red. J. Przygocki, M. Ptak, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 727-736, ISBN: 978-83-60631-18-8x.
14.  Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906), „Polski Słownik Biograficzny”, z 190 (T. 46/3), Kraków 2010, s. 360-363 (współautorstwo z Adamem Redzikiem).
 15.  Prawo rzymskie i romaniści na łamach lwowskiego "Przeglądu Prawa i Administracji" (1876-1939), w: Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy naukowej, red. K. Amielańczyk, UMCS, Lublin 2009, s. 221-239, ISBN: 978=83-227-2015-7.
16. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Lublin, 13-15 maja 2007 r., „Studia Iuridica Lublinensia” 2007 [Lublin], t. X, s. 180-184.
17. Leon Piniński– profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, w: Historia –mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek., red. P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 471-479.
18.  Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 7/2007 [Olsztyn], s. 307-317.
19. Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті, w: Римське право і сучасність. Maтеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 19-20 травня 2006 p., Одеса 2006, s. 225-227.
20. Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006 [Lublin], t. VIII, s. 167-176.
 
3. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach oraz wykładach otwartych
1. Wykład otwarty  dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (18 maja 2021 r.) pt.: Świekra czy teściowa? O pokrewieństwie oraz powinowactwie i jego skutkach w prawie.   Wykład on-line, platforma Google Meet. Skupił 60 uczniów.   
2. Wykład otwarty  w ramach programu Propedeutyka prawa w liceach (23 marca 2021 r.), pt. Kto dziedziczy po zmarłym? O dziedziczeniu testamentowym i ustawowym. Wykład I (on-line, platforma Microsoft Teams). Skupił 220 uczniów.       
3. Wykład otwarty w ramach programu Propedeutyka prawa w liceach (23 marca 2021 r.), pt. Kto dziedziczy po zmarłym? O dziedziczeniu testamentowym i ustawowym. Wykład II (on-line, platforma Microsoft Teams). Skupił 160 uczniów.  
4. Wykład otwarty w  ramach programu Propedeutyka prawa w liceach (27 listopada 2020 r.), pt. Świekra czy teściowa? O pokrewieństwie oraz powinowactwie i jego skutkach w prawie.           
5. Drugi Karpatski simpozijum. VII međunarodna naučna konferencija "Lemki, Bojki, Huculi, Rusini - istorija, sadašnjost, duhovna i materijalna kultura" (Nowy Sad, Serbia 21-22 czerwca 2019 r.). Referat: Działalność polityczno-społeczna profesorów prawa rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
6.    Wykład otwarty na zaproszenie Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissentschaftliches Zentrum in Wien (Wiedeń, Austria, 20 lipca 2017 r.) Referat: Profesor Leon Piniński (1857-1938) – człowiek renesansu i humanizmu.
7.    Ogólnopolskie Spotkanie Romanistów, (Organizatorzy: Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, Warszawa, 22 czerwca 2016 r.), bez referatu, udział w dyskusji.
8.    Konferencja Naukowa pt. Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70 . rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego (Olsztyn 28-29 maja 2015 r.). Referat: Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę śmierci.
9.    Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne pt. Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia (Kraków, 28 września 2015 r.). Referat: Profesor Leon hr. Piniński (1857-1938) - lwowski prawnik, polityk, historyk sztuki i kompozytor.  
10.    VIII Sympozjum Rzymskiego Prawa Karnego pt. Prawo karne i polityka w państwie rzymskim (Lublin, 16 i 17 maja 2014 r.), bez referatu, udział w dyskusji.
11.    Międzynarodowa Konferencja Kresowe dziedzictwo - narody, wyznania, kultura (Przemyśl, 8 listopada 2012 r.). Referat: Życie i działalność profesora Marcelego Chlamtacza (1865-1947).
12.    Central Slavic Conference Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej (Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.) Referat: Lwowscy romaniści w Towarzystwie Naukowym we Lwowie w okresie międzywojennym.
13.    Międzynarodowa Konferencja Ludzie z Kresów w dziejach kresów i Polski (Przemyśl, 25-26 listopada 2011 r.). Referat: Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym.
14.     Międzynarodowa Konferencja Biografistyki Polonijnej Polscy prawnicy w świecie (Ramsowo k. Olsztyna, 9-11 września 2011 r.) Referat: Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947).
15.     XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków, 18-21 września 2008 r.). Referat: Wybory rektora na Uniwersytecie we Lwowie w 1933 r. w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich.
16.     Międzynarodowa Konferencja: Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku (Rzeszów, 27-28 września 2007 r.). Referat:  Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim. W 150 – tą rocznicę urodzin.
17.     IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (Lublin, październik 2007 r.). Referat: Kwestia wyboru Marcelego Chlamtacza na rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 r.
18.     ІV Міжнародна науково-методична конференція Римське право і сучасність (для п/в складу, Одеська національна юридична академія, 19-20 травня 2006) Referat: Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті.
19.     Ogólnopolski Zjazd Romanistów (Ostróda, 16-18 czerwca 2006 r.) Referat: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku.


4. Międzynarodowe i krajowe stypendia i nagrody za działalność naukową albo organizacyjną
1. Nagroda JM Rektora Akademii Pomorskiej III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz uczelni w roku akademickim 2018/2019.
2. Stypendium Fundacji Lanckorońskich przyznane w czerwcu 2016 r. przez Polską Akademię Umiejętności na realizację prac badawczych w Wiedniu (Austria) w roku 2017.
 
5. Krajowe i zagraniczne staże oraz wyjazdy naukowe

1.    The Polish Institute and Sikorski Museum oraz Pilsudski Institute of London, kwerenda badawcza (Londyn, Wielka Brytania), 11– 24 lipca 2022 r.
2. Polnische  Akademie der Wissenschaften in Österreich (Zentrum In Wien),  Archiv der Universität Wien, Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Österreichschisches Staatsarchiv m.in. Archiv der Republik, Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, realizacja stypendium Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, Austria),  lipiec – sierpień 2017 r.  
3.    Józef Piłsudski Institute of America, kwerenda archiwalna, (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
4.    The New York Public Library, kwerenda archiwalna,  (Nowy Jork, USA), luty 2014 r.
5.    Harvard  University (Cambridge, USA), marzec 2103 – marzec 2014.
6.     Harvard University, Widener Library, Law School Library, Lamont, Fine Arts Library (Cambridge, MA, USA), październik 2009 - luty 2010.
7.    Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина, kurs językowy, (Moskwa, Rosja), styczeń-luty 2008.
8.    Uniwersytet Jagielloński, staż naukowy w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem  prof. Janusza Sondla (Kraków), marzec-kwiecień 2007.
9.    Львівський національний університет імені Івана Франка, staż naukowy w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa pod kierunkiem prof. Borysa Tyszczyka, (Lwów, Ukraina), marzec-kwiecień 2006.    


6. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych
 
Stowarzyszenie „Polska Romanistyka Prawnicza”,  członek –założyciel, od 25 czerwca 2008 r.


7. Projekty naukowe

1. Profesor Leon hr. Piniński (1857-1938) – człowiek renesansu i humanizmu –  projekt badawczy  dofinansowany w 2017 r. przez  Fundację Lanckorońskich (stypendium przyznane przez Polską Akademię Umiejętności), w trakcie realizacji.
2. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) – projekt badawczy zrealizowany w ramach studiów doktoranckich (2005-2010) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dofinansowany ze stypendium EKPiUU oraz ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.


8. Działalność zawodowa

1. Od roku akademickiego 2010/2011 do chwili obecnej  –  Akademia Pomorska w Słupsku, Katedra Administracji i Socjologii (od 2015 r.),  adiunkt.
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń m.in. z przedmiotów: Prawo rzymskie, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Podstawy prawoznawstwa, Logika prawnicza, Historia administracji, System prawny RP, Ochrona własności intelektualnej, Konstytucyjny system organów prawnych, Ustrój organów ochrony prawnej. W latach 2016/2017 – 2018/2019 na kierunku Administracja recenzowanie prac licencjackich.
2. Od roku akademickiego 2008/2009 do 2009/2010 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, asystent. Prowadzenie na kierunku Prawo ćwiczeń z przedmiotu Prawo rzymskie
3. W latach 2005/2006 –  2009/2010 –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Kuryłowicza (20 X 2010 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych). W ramach studiów doktoranckich prowadzenie na kierunku Prawo ćwiczeń z przedmiotów: Prawo rzymskie oraz Łacińska terminologia prawnicza.


9. Udział w szkoleniach
1. Szkolenie online „Służebności gruntowe wraz ze służebnością przesyłu”. Organizator: Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 12 marca 2021 r.
2. Szkolenie on-line dla wykładowców w module Wirtualnego Dziekanatu. Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, Firma Kalasoft, 1 marca 2021 r.
3. Szkolenie online „Ideas Powered for Business”, Organizator: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym RP, 18 lutego 2021 r.
4. Szkolenie online „Proces ochrony własności intelektualnej, w tym procedury patentowe”. Organizator: Urząd Patentowy RP, 9 lutego 2021 r.
5. Szkolenie z prowadzenia mediów społecznościowych. Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, 5 marca 2019 r.

Profile naukowe: 

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=-e94nMIAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-7427-2701

Strona internetowa:
http://renatawiadernakusnierz.pl/

Znajdziesz nas tutaj