Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Centrum Badań Lituanistycznych

Centrum Badań Lituanistycznych to grupa historyków prawa i doktryn polityczno-prawnych związanych z prof. dr. hab. dr. h.c. Dariuszem Szpoperem, pracujących w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz prowadzących badania naukowe zmierzające do zrekonstruowania myśli politycznej, ustroju i prawa na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz po 1795 roku, w tym na terenach Imperium Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. Podejmowane zagadnienia dotyczą między innymi koncepcji doktrynalnych, kwestii prawa własności, historii sądownictwa, jak też wolności i praw politycznych.

prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper
Badania dotyczą zagadnień z zakresu historii myśli politycznej oraz ustroju i prawa na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodzących po 1795 roku w skład Cesarstwa Rosyjskiego, a także na obszarze Królestwa Polskiego. Obejmują w szczególności inicjatywy i koncepcje polityczne podejmowane przez polskich konserwatystów. Prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper jest autorem monografii poświęconych między innymi myśli politycznej i działalności Konstancji Skirmuntt, portretowi politycznemu Aleksandra Meysztowicza,  myśli politycznej i działalności konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862, czy też na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939.

 

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
Prowadzi badania naukowe w zakresie historii polskiej myśli polityczno-prawnej na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, koncentrując się na problematyce idei polityczno-prawnych Narodowej Demokracji (do 1918 roku) oraz ugrupowań politycznych działających w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest autorem biografii adwokata Tadeusza Wróblewskiego oraz rodziny Węsławskich. W swoich pracach charakteryzuje również instytucje funkcjonujące w Wilnie w latach 1918-1939 (związki zawodowe, banki, stowarzyszenia). Wiele miejsca poświęcił też na analizę postulatów Profesorów i Rady Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w zakresie reformy studiów prawniczych oraz uzyskania stopnia doktora praw w Polsce.
Obecnie przygotowuje rozprawę dotyczącą działalności ostatniego Prezydenta Wilna Wiktora Maleszewskiego.

 

dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. ucz.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii przekształceń stosunków majątkowych po drugiej wojnie światowej (w szczególności tzw. mienia zabużańskiego), zagadnień reprywatyzacji.

 

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. ucz.
Obszary zainteresowań naukowych obejmują historię państwa oraz instytucji prawnych na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku). W tym zakresie mieszczą się przede wszystkim zagadnienia związane z organizacją i strukturą wymiaru sprawiedliwości, dziejami prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i stosunków własnościowych, administrowaniem systemu szkolnictwa i oświaty, a także statusem prawnym Kościoła rzymskokatolickiego. Do kręgu tematyki badawczej wchodzą także wybrane zagadnienia z obszaru historii państwa i prawa w latach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Tytułem przykładu można wymienić historię adwokatury, zwłaszcza Izby Adwokackiej w Wilnie, dodatkowo zaś organizację i działalność uczelni wyższych (1918-1939) kształcących na kierunku prawo, ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i tamtejszego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.
Wśród zaplanowanych do realizacji projektów naukowych warto podkreślić ten poświęcony badaniu aspektów prawno-administracyjnych występujących w polityce Cesarstwa Rosyjskiego w okresie rządów kolejnych generał-gubernatorów wileńskich na przełomie XIX i XX wieku.

 

dr Oskar Kanecki
Zakres badań obejmuje historię ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem pierwszoinstancyjnego i apelacyjnego sądownictwa szlacheckiego doby Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest autorem monografii poświęconej organizacji i funkcjonowaniu sądów kapturowych Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1572-1764, a także prowadzonemu przez nie postępowaniu sądowemu. W swoich publikacjach porusza ponadto zagadnienia związane z działalnością sejmików szlacheckich oraz litewskich zjazdów stanów.

 

mgr Maciej Helmin
Badania dotyczą działalności naukowej, dydaktycznej oraz społecznej i politycznej historyków prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie m.in. Stefana Ehrenkreutza, Franciszka Bossowskiego, Seweryna Wysłoucha, Iwo Jaworskiego, Aliny Wawrzyńczykowej i Juliusza Bardach. Obejmują okres ich aktywności od wskrzeszenia do likwidacji wileńskiej placówki, a także ich losy podczas II wojny światowej oraz w czasie powojennym w różnych ośrodkach naukowych Polski pojałtańskiej. Badania zmierzają do przedstawienia dwóch pokoleń historyków, które łączy wielokulturowe Wilno i wileńska uczelnia wyższa, a dla których działalności przełomem jest II wojna światowa.

mgr Adam Ostrowski
Obszary badań naukowych skupiają się przede wszystkim na materii dotyczącej prawa administracyjnego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zakres terytorialny przedmiotowych działań to w znakomitej większości obszar Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ale także takie organizacje jak: Szkoła nauk politycznych i Instytut badań Europy Wschodniej w Wilnie, czy Towarzystwo Prawnicze im. Ignacego Daniłowicza w Wilnie. Analiza prowadzona dotyczy zarówno dydaktyki jak i sfery naukowej związanej z prawem administracyjnym.

 

 

Znajdziesz nas tutaj