Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP

Doktor habilitowany nauk prawnych

email: anna.korzeniewska-lasota@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze


- historia prawa własności w XX w.
- historia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
- etyka prawnicza i odpowiedzialność dyscyplinarna
- odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb mundurowych
- sądowy wymiar sprawiedliwości

2. Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

- A. Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich międzywojennej Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2018;
- A. Korzeniewska-Lasota A., Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007;

Artykuły (wybrane):

- A. Korzeniewska-Lasota, Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki sędziowskiej, [w:] „Studia Warmińskie” Olsztyn 2017, t. 54;
- A. Korzeniewska-Lasota, Coвeтcкo-пoльские договоры от сентября 1944 г. – начало и заключения обстоятелтсв, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. XVI, z. 1;
- A. Korzeniewska-Lasota, „Układy republikańskie” i ich skutki w zakresie praw majątkowych osób podlegających przesiedleniu, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, pod red. D. Szpopera i P. Dąbrowskiego, Gdańsk-Olsztyn 2017;
- A. Korzeniewska-Lasota, Jan Adamus (1896-1962), [w:] Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, pod red. P. Dąbrowskiego i D. Szpopera, Gdańsk-Olsztyn 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, Dziennikarska krytyka władzy sądowniczej i jej przedstawicieli, [w:] „Studia Ełckie”, t. 18, nr 2, Ełk 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, The legal status of a judge in the Kingdom of Poland, [w:] „Kutafin University Law Review (KULawR)”, nr 2, Moskwa 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, Leona Chajna poglądy na wymiar sprawiedliwości, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XV, z. 2, Białystok 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, Октроированный характер Конституций Великого герцогства Варшавского и Царства Польского, [w:] „Polish-Georgian Law Review”, no 2, Olsztyn 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, The Polish Codification of Judicial Ethics, [w:] Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики, t. 1, red. Т. Екатерина Владимировна i Шишина Ольга Ивановна, Ростов-на-Дону 2015; 
- A. Korzeniewska-Lasota, Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 17, nr 4, Ełk 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Reguła ne peius z art. 454 par. 3 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec sędziego, [w:] „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 3, Gdańsk 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, The legal status of the Poles in the Kingdom of Poland (1815-1914), [w:] „Polish-Georgian Law Review”, no 1, Olsztyn 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Sądowy wymiar sprawiedliwości a koncepcja refleksyjnego praktyka Donalda Alana Schöna, [w:] Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, pod red. Krzysztofa J. Kalaty i P. Skuczyńskiego, Warszawa 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zróżnicowanie postępowań dyscyplinarnych, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 7-8; Warszawa 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Kreowanie swojego wizerunku - prawo czy obowiązek sędziego? [w:] „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, nr 2, Kraków 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A. Sarnowska, Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych, [w:] „Studia Warmińskie” nr 51, Olsztyn 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A few remarks on dynamic interpretation, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, t. 26, Olsztyn 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A. Sarnowska, Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów, [w:] Jurysprudencja 3, pod red. A. Bartczaka, M. Króla i M. Zalewskiej, Łódź 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, [w:] Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych, pod red. B. Wróblewskiego, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego, Piła 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część I. Zagadnienia ogólne, [w:] „Palestra”, nr 9-10, Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część II - Sporządzanie uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne w I instancji. Z urzędu czy na wniosek? – uwagi na tle art. 88a ustawy Prawo o adwokaturze, [w:] „Palestra”, nr 11-12; Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zasady postępowania dyscyplinarnego, [w:] „Studia Ełckie”, t. 15, nr 1, Ełk 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zróżnicowanie modeli postępowania dyscyplinarnego, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego, LexisNexis Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Niekoherencja regulacji w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych, [w:] Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, pod red. P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego, Piła 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Kara złożenia sędziego z urzędu, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 18, Olsztyn 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku, [w:] „Studia Warmińskie”, t. 49, Olsztyn 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Jawność postępowań dyscyplinarnych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 14, Ełk 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Godność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 13, Ełk 2011;
- A. Korzeniewska-Lasota, Desuetudo derogatoria? [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, pod red. J. Oniszczuka, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH; 
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 11, Olsztyn 2010.

Glosy:

- Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. I OSK 594/14, [w:] „Studia Prawnoustrojowe” t. 33, Olsztyn 2016;
- Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie SNO 2/2012, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 23, Olsztyn 2014;
- Glosa do wyroku ETPCz z 7.12.2010 r., [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 20, Olsztyn 2013;
- Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie I KZP 18/12, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 7-8; Warszawa 2013;
- Glosa do wyroku ETPCz z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi v. Itali, [w:] „Studia Elbląskie”, t. XII, Elbląg 2011, s. 469-478.

Recenzje:

- Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych, pod red. P. Jóźwiaka, W. Kozielewicza i K. Opalińskiego, Piła 2015, ss. 71, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, t. 33, Olsztyn 2016;
- Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, pod red. M. Giżyńskiej i A. Piszcz, Toruń 2014, ss. 343, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4, Toruń 2015;
- M. Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1039. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, nr 1, Poznań 2014;
- W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, LexisNexis Warszawa 2012, Wyd. 1, ss. 433, [w:] „Prokuratura i Prawo”, nr 10, Warszawa 2013;
- Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, Piła 2012, ss. 95, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 21, Olsztyn 2013.

3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach (wybrane)

- XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych nt. „Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej, Lublin 2018 r., organizator Katedra Historii Państwa i Prawa WPiA UMCS w Lublinie, referat: Roszczenia zabużańskie jako skutek przesiedlenia obywateli polskich z Kresów Wschodnich; 
- XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych nt. „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej”, Mrągowo 2016 r., organizator WPiA w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa, referat: „Układy republikańskie" i ich skutki w zakresie praw majątkowych osób podlegających przesiedleniu;
- „Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza”, Olsztyn 2015 r., organizator: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, referat: Jan Adamus;
- XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych „Historia myśli politycznej a prawo i kultura polityczna”, organizator Wydział Prawa w Białymstoku, Białystok 2015 r., referat: Leona Chajna poglądy na wymiar sprawiedliwości [współautor: M. Lasota];
- VI Colloquium polsko-gruzińskie „History of the sources of law in Poland and Georgia”, organizator UWM Olsztyn, Olsztyn 2015 r., referat: Октроированный характер Конституций Великого герцогства Варшавского и Царства Польского; 
- XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”, Kraków 2014 r., organizator: Katedra Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Nauczanie etyki zawodu na studiach prawniczych
- III Internalional Symposium "The first world war and caucasus”, Gruzja - Telavii 2014 r., organizator: Jakob Gogebashvili Telavi State University, referat: Поляки на Кавказе во годы Первой мировой войны
- Seminarium z cyklu: Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych nt.  „Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych”, organizator: Szkoła Policji w Pile, Komenda Główna Policji, Piła 2013 r., referat: Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością za wykroczenie;
- VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyjność w prawie”, organizator: Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IV R., 2013 r., referat: Refleksyjność wymiaru sprawiedliwości;
- II Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Pochodzenie i efektywność prawa”, organizator: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Toruń 2013 r., referat: Przyczyny zróżnicowania postępowań dyscyplinarnych;
- V Konferencja naukowa z serii „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości” nt. „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie”, organizator: Katedra Postępowania Cywilnego KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 2012 r., referat: Kreowanie swojego wizerunku – prawo czy obowiązek sędziego?
- Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych” nt. „Etyka zawodowa w służbach mundurowych”, organizator Szkoła Policji w Pile przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, Piła 2012 r., referat: Niekoherencja regulacji w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych;
- XX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”, organizator: WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 r., referat: Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów [współautor Alina Sarnowska]

4. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną

- Nagroda indywidualna rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
II stopnia przyznana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2005 r. 
- Wyróżnienie z 10 stycznia 2007 r. przyznane przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie za pracę: „Życie społeczne i religijne Ukraińców na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970”.
- Medal brązowy za długoletnią służbę przyznany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2016 r.

5. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

- Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
- Od 2013 r. do 2018 członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej: „E-seria Monografie Prawnicze WPiA”, wydawca: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

6. Projekty naukowe 

- Wykonawca w międzynarodowym programie naukowym Izby Notarialnej Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie oraz Instytutu Badań nad Historią Notariatu w Paryżu, zatytułowanym: The history of Russian notary;

Znajdziesz nas tutaj