Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

I ERASMUS+

 

1. INFORMACJE OGÓLNE
Ubiegać o wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą się Studenci jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia – zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni. Studentowi może zostać przyznane stypendium maksymalnie na 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, w przypadku jednolitych studiów magisterskich – Student może otrzymać
stypendium maksymalnie na 24 miesiące. Minimalny okres spędzony na uczelni partnerskiej wynosi – 3 miesiące. Pobyt studenta w ramach programu Erasmus+ rozliczany jest z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.


2. REKRUTACJA – STUDIA
O stypendium zagraniczne w ramach Programu „Erasmus+” mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
• mają ukończony I rok studiów I stopnia (licencjackie),
• są obywatelami Polski lub posiadają prawo stałego pobytu na terenie Polski bądź status uchodźcy,
• na obecnym cyklu studiów nie zrealizowali 12-miesięcznego wyjazdu w ramach programu LLP- Erasmus,
• mają dobre wyniki w nauce,
• dobrze znają język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej.


2a. DOKUMENTY NIEZBĘDNE W PROCESIE REKRUTACJI:
Obowiązkowe:
• wniosek wyjazdowy,
• zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki (Studenci I-roku składają zaświadczenie za 1 semestr),
• certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone
• są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych),
• W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub ostatniego roku nauki jez. obcego.
Dodatkowe:
• zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (wystawiony np. przez opiekuna roku),
• zaświadczenie o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego.


3. REKRUTACJA - PRAKTYKI
O praktykę mogą ubiegać się studenci na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesięcy po zakończeniu studiów). By wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek wyjazdowy w Biura ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426). Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, tj. wyszukuje miejsce praktyk, koresponduje z placówką celem pozyskania wszelkich informacji oraz szuka miejsca zakwaterowania.


4. STYPENDIUM
Wysokość Stypendium zależna jest od państwa, do którego Student chce wyjechać. Kwoty przedstawione są poniżej:
Grupy Państw, Miesięczna stawka stypendium (Euro):
Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 500
Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 400
Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry -  300


5. INFORMACJE DODATKOWE
Kryteria jakie musi spełnić Student by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus + to przede wszystkim dobra znajomość języka, która umożliwi uczestnictwo w zajęciach oraz zdawanie egzamin na uczelni partnerskiej. Istotna jest również wysoka średnia, cechy osobowościowe Studenta, doświadczenie międzynarodowe. Pierwszeństwo w przyznaniu wyjazdu, mają osoby ubiegające się o nie po raz pierwszy.
INNE INFORMACJE:
• Student zachowuje prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabył prawo przed wyjazdem (stypendia naukowe i socjalne),
• student wyjeżdżający do partnerskiej uczelni powinien zdobyć: – w trymestrze 20 punktów ECTS – w semestrze 30 punktów ECTS – w roku akademickim 60 punktów ECTS uczelnia macierzysta (AP) zobowiązuje się do uznania okresu studiów zagranicznych pod warunkiem zrealizowania przez studenta Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement),
• po powrocie student rozlicza się z egzaminów i przedmiotów u Koordynatora Wydziałowego i w Dziekanacie,
• jeśli student otrzymał dofinansowanie podróży, po przyjeździe musi rozliczyć się z delegacji w ciągu 14 dni w Biurze ds. Nauki,
• po powrocie student jest zobowiązany do złożenia w Biurze ds. Nauki prezentacji w programie Power Point na temat pobytu (informacje na temat uczelni, miasta, ciekawostki, wydarzenia, zdjęcia z wyjazdu)
• student ma możliwość bezpłatnego przedłużenia sesji egzaminacyjnej celem uzupełnienia różnic programowych wynikających z udziału w Programie,
• student zaoczny AP wyjeżdżający w ramach Erasmusa + jest zwolniony w okresie trwania mobilności z opłat za czesne w uczelni macierzystej i partnerskiej.


6. DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA PRZED WYJAZDEM
1. Formularz Aplikacyjny (wewnętrzny dokument Instytutu),
2. Zgodę Dyrektora Instytutu na kontynuację studiów zagranicą, wraz z ewentualną zgodę na zaliczanie różnic programowych,
3. Zaproszenie uzyskane od Uczelni Partnerskiej (zaproszenie zostanie przysłane mailowo po wysłaniu nominacji przez koordynatora),
4. Learning Agreement – sporządzony z koordynatorem „wydziałowym”,
5. Formularz danych bankowych (Student sam decyduje, czy jakie konto będzie przelewany grant (PL czy EURO). Należy jednak pamiętać o wahaniu kursu Euro w przypadku konta złotówkowego,
6. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu na uczelni partnerskiej Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia, oficjalnego zaproszenia oraz materiałów informacyjnych z uczelni przyjmującej, student przed wyjazdem otrzymuje w BWM zaświadczenie do NFZ (ul. Żołnierska 16), w celu wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zalecane jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), które student wykupuje we własnym zakresie.),
7. Umowa finansowa wskazująca warunki wyjazdu, sposób wypłaty oraz rozliczenia stypendium.


7. DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA PO PRZYJEŹDZIE
1. Potwierdzenia pobytu na uczelni partnerskiej,
2. Uzupełnienie sekcji After Mobility w Learning Agreement albo przedstawienie wykazu zaliczeń – Transcript of Records,
3. Student musi wypełnić Raport Stypendystu Programu Erasmus + (EU survey) w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu,
4. Wypełnić test biegłości językowej w formie online,
5. Przedstawić koordynatorowi wydziałowej wniosku o przepisanie ocen do zaopiniowania i przekazanie go do właściwego Dyrektora.

 

8. UCZELNIE

Cyprus International Institute of Management
Munzer University
Trakya Universit
International Slavic University "G. R. Derzhavin"
International University of Struga
University of Naples Federico II
University December 1, 1918
West University of Timișoara
J. Selye University
Moravian College Olomouc
University of Valencia
Polytechnic Institute of Viseu
Baltic International Academy
Kutafin Moscow State Law University

 

9. STRONY INTERNETOWE

https://erasmus.apsl.edu.pl/pl/

https://erasmus.apsl.edu.pl/pl/erasmus/dla-studentow/erasmus-krok-po-kroku

https://erasmusplus.org.pl

 

10. KONTAKT
W celu uzyskania szerszych informacji lub wyjaśnienia wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego: aniaskolimowska@gmail.com

II WYMIANY NA PODSTAWIE UMÓW:

W ramach wymiany na podstawie umów międzynarodowych Studenci odbywający kształcenie korzystają z tych samych praw i obowiązków jak inni studenci uczelni, w której realizują kształcenie na zasadach studenta obcokrajowca, w szczególności mają prawo posiadać ważną legitymację studencką danej uczelni w trakcie odbywania w niej kształcenia.

Warunkiem kształcenia w ramach umowy międzynarodowej  jest stwierdzenie równoważności efektów uczenia się/osiągnięć w każdej z umawiających się Stron w ramach programów studiów, w szczególności poprzez określenie, które efekty uczenia się oraz zajęcia zostaną uznane, a które wymagają uzupełnienia (w terminach określonych w protokole równoważności), jak również ustalenie warunków odbywania kształcenia (w tym w szczególności określenie warunków akumulacji i przenoszenia osiągnięć, stosowanej skali ocen oraz sposobu ich przeliczania na skalę kraju będącego stroną porozumienia, wymaganych dokumentów określonych przez każdą z umawiających się Stron) oraz uzyskania dyplomów ukończenia studiów.

Na podstawie Protokołu równoważności studentowi odbywającemu kształcenie na podstawie niniejszego Porozumienia wzajemnie uznane zostaną efekty uczenia się/osiągnięcia oraz zaliczone zajęcia realizowane w trakcie studiów w obu uczelniach.
W zależności od przebiegu wcześniejszej nauki, o ile zajdzie taka potrzeba, dla studenta zostanie ustalona indywidualna organizacja studiów określająca rodzaje zajęć oraz warunki ich zaliczenia.

Studenci odbywający kształcenie w ramach umów wnoszą opłaty w wysokości 400 euro za semestr pobytu i nie zachowują prawa do świadczeń stypendialnych. Koszty dojazdów do uczelni, koszty utrzymania: wyżywienie i zakwaterowanie, koszty ubezpieczenia, a także inne koszty związane z kształceniem, w szczególności za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów, np. legitymacji czy dyplomu ukończenia studiów oraz jego dodatkowych odpisów w tłumaczeniu na język obcy, pokrywają indywidualnie studenci. Studenci odbywający kształcenie w uczelniach partnerskich mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Rektor, na pisemny wniosek studentów, może zwolnić studentów z części lub całości opłat za zakwaterowanie w domu studenckim.

Uczelnie partnerskie:

1.     Altai State University

2.     Belgorod State University

3.     Tbilisi State University

4.     Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

5.     Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

6.     Kherson State University

7.     Zaporizhzhya National University

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj