Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska

Doktor nauk prawnych

anita.lutkiewicz-rucinska@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze


- Prawo rodzinne, w szczególności stosunki majątkowe między małżonkami

2. Najważniejsze publikacje naukowe


1. Glosa do uchwały Składu 7 Sędziów SN z dn. 10.04.1991 r., III CZP 76/90 (dotyczy przesunięć majątkowych między majątkami małżonków w ustroju wspólności ustawowej), Orzecznictwo Sądów Polskich 1994, z. 2, poz. 25.
2. Artykuł: „Czynność prawna nieodpłatna w rozumieniu art. 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece”, Przegląd Prawa Handlowego 1996, nr 3.
3. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.1998 r., I CKN 478/97 (dotyczy poręczenia udzielonego przez małżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej), Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 2.
4. Glosa (współautor glosy: Maciej Ruciński) do wyroku SN z dn. 28.07.1999 r., II CKN 552/98 (dotyczy pojęcia wydania rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 548 k.c.), Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 8.
5. Artykuł: „Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowego”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001, z. 1
6. Monografia: „Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka”, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Bydgoszcz-Gdańsk 2003.
7. Glosa do wyroku SN z dn. 6.06.2003 r., IV CKN 204/01 (dotyczy skargi pauliańskiej), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, nr 4.
8. Artykuł: „Uwagi do art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po reformie małżeńskiego prawa majątkowego”, Rejent 2005, nr 12.
9. Artykuł:  „Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym” - część l :  Rodzina i Prawo 2006, nr 3; - część 2: Rodzina i Prawo 2007, nr 1.
10. Komentarz do art. 30, 36 1, 37-42 i 50 k.r.o. (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego i T. Sokołowskiego, Warszawa 2010 (wyd. I), Warszawa 2013 (wyd. II).
11. Artykuł: „Uwagi o pojęciu samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków”, Gdańskie Studia Prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki, 2011, t. XXVI.
12. Artykuł: „Transfer przedmiotów majątkowych między majątkami małżonków w ustroju wspólności ustawowej w orzecznictwie i literaturze”, Rejent 2011, nr 11.
13. Glosa do wyroku SN z dn. 15.06.2010 r., II CNP 8/10 (dotyczy zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. przez zarząd na żądanie wspólników mniejszościowych), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 3.
14. Artykuł: „Małżeńskie ustroje majątkowe w prawie rosyjskim”, Rejent 2013, nr l.
15. Artykuł pokonferencyjny: „Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr 4.
16. Artykuł: „Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków a czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku”, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 6, t. l .
17. Glosa do wyroku SN z dn. 23.05.2013 r., I CSK 515/12 (dotyczy problematyki przynależności do majątku osobistego małżonka nagrody otrzymanej przez sportowca na podstawie tzw. umowy sponsorskiej), Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, z. 12, poz. 118.
18. Artykuł pokonferencyjny: „Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło” (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Warszawa 2015.
19. Artykuł: „Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia”, Transformacje Prawa Prywatnego 2016, nr l .
20. Artykuł: „Rozwód w prawie rosyjskim”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2018, z. l.
21. Artykuł pokonferencyjny: „Przynależność do majątków małżonków nagród uzyskanych przez małżonka za osobiste osiągnięcia związane z jego działalnością zarobkową w świetle orzecznictwa i poglądów nauki” (w:) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, pod red. J.M. Łukasiewicza i M. Załuckiego, Toruń 2018.

3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach

 

1. Konferencja IV Kolokwium Jagiellońskie „Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za długi”, organizator: Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 14.12.2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (wybrane zagadnienia)".
2. V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, tytuł referatu wygłoszonego dn. 26.09.2014 r.: „Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło”.
3. Konferencja „Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i obyczajowych”, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł referatu wygłoszonego dn. 9.11.2017 r.: „Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka jako składniki jego majątku osobistego”,
4. Ogólnopolskie seminarium naukowe „Zasady prawa rodzinnego”, Uniwersytet Gdański, 16.03.2018 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o przedmiotach urządzenia domowego a realizacja zasady ochrony rodziny”.
5. II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego „Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
6. 06.2018 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby”.

 

Znajdziesz nas tutaj