Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół Badawczy do Spraw Ocen Oddziaływania Przedsięwzięć na Środowisko

Zespół badawczy do spraw ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Instytutu Prawa i Administracji jako jedyny w Polsce prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie szerokiej analizy regulacji prawnych dotyczących ochrony przyrody w ramach planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Efekty tej działalności wpływają na zmiany polskich przepisów ustrojowych, materialnych oraz procesowych w obszarze prawa ochrony środowiska. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej, gospodarkę. Zespół poza analizą polskich przepisów w zakresie ochrony środowiska i ich zgodności z prawem międzynarodowym i europejskim, formułuje także uwagi, które znalazły się w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

dr Łukasz Młynarkiewicz

- Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów, red. Z. Osadowski, A. Astel, H. Tkachenko, Ł. Młynarkiewicz, wyd. Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2020

- Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, [w:] Prawo gospodarcze, red. D. Wetoszka, wyd. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020

dr Tomasz Nowacki

- Łukasz Młynarkiewicz, Tomasz Nowacki, Janusz Gierszewski, Jacek Dworzecki, Nuclear Power in Poland’s Energy Transition, „Energies” 2021, t. 14 (12)

dr Mikołaj Pułło

- Proces oceny oddziaływania na środowisko obiektów energetyki jądrowej w świetle projektowanych zmian regulacji prawnych, [w:] „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”, nr 4/2021

Znajdziesz nas tutaj