Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół Badawczy Prawa Cywilnego

Zespół Badawczy Prawa Cywilnego tworzy grupa pracowników Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzących badania naukowe w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa obrotu instrumentami finansowymi, a także prawa rzymskiego i biografistyki prawniczej.

dr hab. Marcin Glicz, prof. ucz.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa handlowego, w szczególności prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obszary badawcze obejmują w tym zakresie w szczególności prawo spółki akcyjnej, prawo międzynarodowego obrotu instrumentami finansowymi. W swoich publikacjach naukowych porusza zagadnienia prawa kolizyjnego w stosunkach międzynarodowego obrotu finansowego. Jest autorem publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

 

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska
Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim prawa rodzinnego, zwłaszcza problematyki stosunków majątkowych między małżonkami. W swoich pracach porusza m.in. zagadnienia dotyczące zarządu majątkiem wspólnym małżonków oraz odpowiedzialności małżonka za dług współmałżonka w ustroju wspólności ustawowej. Obszar badań obejmuje także rosyjskie prawo rodzinne, w szczególności w zakresie problematyki małżeńskich ustrojów majątkowych, rozwodu oraz obowiązku alimentacyjnego między małżonkami.

 

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa rzymskiego i prawa cywilnego,  w szczególności lwowskiej szkoły romanistów. Jednym z wiodących obszarów badawczych jest biografistyka prawnicza. Badania w tym zakresie dotyczą m.in. profesorów Marcelego Chlamtacza i Leona Pinińskiego. W swoich pracach wiele miejsca poświęca  działalności polskich prawników na emigracji oraz historii prawa XIX i XX wieku. Jest autorką monografii Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, wyd. I 2015, wyd. II 2017.

 

mgr Aleksandra Młynarkiewicz
Badania naukowe obejmują przede wszystkim prawo rodzinne, koncentrując się na zagadnieniach związanych z rozwodem, władzą rodzicielską oraz obowiązkiem alimentacyjnym. Obecnie główny przedmiot zainteresowań badawczych stanowią przesłanki rozwodu w prawie polskim (w granicach czasowych  zakreślonych od 1918 roku do chwili obecnej).

mgr Natalia Pliszka
Obszary badań naukowych obejmują przede wszystkim materię z zakresu prawa zobowiązań. Szczególną uwagę poświęca problematyce swobody umów, solidarności niewłaściwej oraz umowom regulującym korzystanie z rzeczy. Badania obejmują także stosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie spółek handlowych, tj. m.in. problematykę odpowiedzialności członków zarządu spółki z.o.o. za zobowiązania spółki w kontekście wspólności majątkowej małżeńskiej.

mgr Piotr Skorek
Zakres badań obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym, procedurą cywilną w Polsce w latach 1918-1939. W swoich badaniach mgr Piotr Skorek skupia się w szczególności na środkach zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, postępowaniu dowodowym, działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych, czynnościach procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.

 

 

Znajdziesz nas tutaj