Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
TUTORING IPiA

TUTORING IPiA

Innowacyjny, pilotażowy program: TUTORING IPiA

Czym jest tutoring?
      Tutoring opiera się na indywidualizacji kształcenia, które ma za zadanie służyć rozwojowi najzdolniejszych studentów. Pożądanym rezultatem tutoringu jest doskonalenie procesu kształcenia, zwiększającego zdolności adaptacyjne studentów na współczesnym rynku pracy.  Zadaniem tutora, w ramach indywidualnych spotkań, jest wskazanie studentom jak wykorzystać posiadany przez nich potencjał w przyszłym zawodzie prawniczym.
Dlaczego tutoring?
       Tutoring pozwala na rozwinięcie zdolności, dzięki którym student będzie:
- z łatwością, a przy tym w sposób jasny i uargumentowany wyrażać swoje poglądy, myśli i idee,
- przyjmować własny punkt widzenia dotyczący złożonych problemów,
- krytycznie oceniać różne punkty widzenia,
- samodzielnie wyciągać wnioski dotyczące przyjętych problemów,
- dostrzegać posiadane przez siebie umiejętności w przyszłym zawodzie,
- zdobywać kompetencje i umiejętności poprzez możliwość odbycia praktyk i staży,
- ukierunkowany na specjalizację, odpowiadającą jego zainteresowaniom i     predyspozycjom.

Jak przebiega proces kształcenia w ramach tutoringu?
       Pierwszym etapem do indywidualnego nauczania jest wyłonienie spośród wszystkich studentów prawa i administracji IPIA tych osób, które w najciekawszy sposób przedstawią swoje zainteresowania naukowe w danym obszarze wiedzy w zakresie nauk prawnych. W tym celu zostanie przeprowadzony konkurs, który będzie obejmował dwa etapy postępowania rekrutacyjnego.
       Po pomyślnym przejściu rekrutacji, dana osoba będzie mogła uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z tutorem (10 godzin w jednym semestrze), polegających między innymi na:
- dyskusji w zakresie wskazanego obszaru wiedzy,
- opracowywaniu złożonych zagadnień,  
- przygotowywaniu  tekstów naukowych na konferencje naukowe lub do publikacji w czasopismach (możliwość opublikowania tekstu w czasopismach IPiA),
- opracowywaniu kazusów lub innych zadań.
      Dodatkowo, po zrealizowaniu programu student/ka otrzyma certyfikat ze wskazaniem w jakiej specjalizacji się rozwijał(a), a także danej osobie zostanie zaproponowany staż w jednej z kancelarii prawniczych bądź w innym miejscu.

I Etap postępowania rekrutacyjnego
       W pierwszym semestrze roku akademickiego 2022/2023 roku studenci II, III i IV roku, odpowiednio z kierunków: prawo i administracja, będą mogli zgłosić swój udział w konkursie poprzez samodzielnie przygotowaną pracę naukową (do 5 stron maszynopisu) z jednej wybranej przez siebie dziedziny prawa (do 10 listopada). Każdy tekst oceniany będzie w oparciu o: innowacyjność tematu, odpowiednio sprecyzowany cel oraz wskazane tezy. Studenci I roku z kierunków: prawo i administracja będą mogli skorzystać z tutoringu na w/w zasadach na początku drugiego semestru (do 10 kwietnia).
       Prace należy przesłać na adres: kariera.ipia@apsl.edu.pl. Powinny one spełniać następujące wymogi formalne:
- format tekstu: czcionka Times New Roman, pkt 12 (przypisy 10), odstęp 1,5 (przypisy 1,0)
- wymogi edytorskie: imię i nazwisko autora; temat pracy; wykaz źródeł i opracowań; oświadczenie o samodzielności pracy.
II Etap postępowania rekrutacyjnego
      W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pięciu najlepszych studentów, wyłonionych z I etapu, weźmie udział w rozmowie z przyszłym tutorem. Spośród nich zostanie wybrana jedna lub dwie osoby, które będą mogły skorzystać z indywidualnej formy kształcenia w ramach TUTORINGU IPiA.

 W razie pytań prosimy o kontakt: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl
  

Znajdziesz nas tutaj