Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Marcin Czechowski

dr Marcin Czechowski

Doktor nauk prawnych

marcin.czechowski@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze:
- prawo stosunków służbowych,
- prawo pracy,
- prawo urzędnicze,
- prawo zabezpieczenia społecznego,
- prawo procesowe.

2. Najważniejsze publikacje naukowe:
Monografie:
„Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych”, Toruń 2016.
Artykuły:
- „Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego – uwagi polemiczne na marginesie artykułu Łukasza Kasprowicza”, Ius Novum 2021 nr 3;
- „Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy formacji umundurowanych i specjalnych w świetle tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Wybrane zagadnienia”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018 nr 9;
- „Zatrudnienie w administracji publicznej. Wybrane aspekty socjologiczno-prawne”, Zeszyt Naukowy Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim 2018;
- „Dyferencjacja wewnątrz grupy stosunków służbowych – żołnierze zawodowi a funkcjonariusze formacji umundurowanych i specjalnych”, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016 nr 4;
- „Prawny model zatrudnienia nauczycieli akademickich będących żołnierzami zawodowymi albo funkcjonariuszami formacji umundurowanych. Wybrane zagadnienia.” (w:) „Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia” (red. A. Bocheńska, A. Musiała), Poznań 2016;
- „Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP”, (w:) „Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” (red. Z. Niedbała), Warszawa 2011;
- „Środki prawne aktywizujące zawodowo ludzi młodych”, (w:) „Prawo wobec wyzwań współczesności”, Tom VI (red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński), Poznań 2010;
- „Status prawny szefa służby specjalnej oraz komendanta, szefa i dyrektora generalnego służby umundurowanej”, (w:) „Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego” (red. Z. Niedbała), Warszawa 2010;
- „Dualizm dróg sądowych w sprawach dotyczących zatrudnienia funkcjonariuszy służb umundurowanych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010 nr 1;
- „Młodzież jako podmiot rynku pracy”, (w:) „Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego” (red. Z. Niedbała, M. Skąpski), Poznań 2009;
- „Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008 nr 4;
- „Status prawny celników na tle statusu funkcjonariuszy innych służb umundurowanych”, Monitor Prawa Pracy 2008 nr 10.
Glosy:
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (K 39/13), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016 nr 1.
Recenzje:
- recenzja monografii Pawła Chmielnickiego, Dobrochny Minich „Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016”, Warszawa 2019 [Studia Prawa Publicznego 2021 nr 2];
- recenzja monografii Małgorzaty Grześków „Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”, Warszawa 2020 [Przegląd Prawa Publicznego 2021 nr 3];
- recenzja monografii Damiana Walczaka „Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce”, Toruń 2019 [Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020 nr 10];
- recenzja opracowania zbiorowego „Nabory i konkursy w służbie publicznej”, red. Stefan Płażek, Warszawa 2017 [Przegląd Prawa Publicznego 2019 nr 12];
- recenzja monografii Mariusza Wieczorka „Charakter stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych”, Toruń 2017 [Studia Prawa Publicznego 2019 nr 1].
Materiały dydaktyczne:
„Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”, „Szczególne podstawy nawiązania stosunku pracy i stosunek służbowy”, „Ochrona macierzyństwa, ochrona pracy młodocianych”, (w:) „Prawo pracy. Kazusy” (red. S. Samol), Warszawa 2011.
3. Czynny udział w konferencjach i debatach:
- wystąpienie z referatem na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (27-28 lutego 2020 r.);
- udział w panelu eksperckim wraz z wystąpieniem podczas debaty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych” (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 15 stycznia 2019 r.);
- uczestnictwo w konferencji „Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15 stycznia 2016 r. (głos w dyskusji);
- udział w XX Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, Lublin, 28-30 maja 2015 r. (głos w dyskusji);
- wystąpienie z referatem na III Letnich Warsztatach Doktoranckich „Kontrola sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych” (Rzeszów, 1-3 lipca 2009 r.);
- wystąpienie z referatem w panelu „Administracja zatrudnienia” podczas VIII Sesji Naukowej „Prawo wobec wyzwań współczesności”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (15 czerwica 2009 r.).

4. Członkostwo w organizacjach naukowych:
Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Cooperante”.

 

 

Znajdziesz nas tutaj