Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro ds. grantów i stypendiów dla pracowników oraz studentów

Zasadniczym celem Biura ds. grantów i stypendiów dla pracowników oraz studentów IPiA jest:

a) wspieranie nauczycieli akademickich w pozyskiwaniu informacji o grantach oraz pomoc w ich uzyskaniu;

b) nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz realizowanie projektów o takim charakterze;

c) wspieranie studentów w pozyskiwaniu informacji o stypendiach oraz pomoc w ich uzyskaniu.

Kierownik Biura: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski

Członkowie Biura: dr Marcin Czechowski i mgr Paweł Jurczyński

Kontakt: granty.ipia@apsl.edu.pl

Oferta Biura będzie stale aktualizowana, a więc prosimy o śledzenie strony.

Pracownicy naukowi IPiA

1. Fundacja Fulbrighta:

Fulbright Senior Award
,,Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.
W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne”.


Otwarcie kolejnej edycji planowane jest na luty 2022r.

Szczegółowe kryteria pod linkiem: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

2. Narodowe Centrum Nauki w Krakowie:

- Polonez Bis 1 - to konkurs dedykowany badaczom z zagranicy, pokrywający koszta 24-miesięcznego projektu badawczego- ,,Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie”.

W tegorocznej edycji wnioski konkursowe można składać do 15.12.2021r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

- OPUS 22 (Konkurs OPUS 22 przeznaczony jest  na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.)

Więcej informacji pod linkiem: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Nabór wniosków: od 15 września do 15 grudnia 2021 r.

- PRELUDIUM 20 (Konkurs PRELUDIUM 20 przeznaczony jest na projekty badawcze, dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego).

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Grant w konkursie sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (konkurs poświęcony współpracy zespołów z obu stron Atlantyku- poświęcony jest szerokiej tematyce wyzwań związanych z pandemią COVID-19)

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Weave-UNISONO, konkursu organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu Weave w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Biorą w nim udział w większości podmioty z naszej części Europy, a może być poświęcony badaniom ze wszystkich dziedzin nauki.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Miniatura 5 ("celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy").

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- SONATA 17 (program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

Nabór od 15 IX do 15 XII 2021 r.

- Sonata Bis 11 ("kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym").

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Maestro 13 ("na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe").

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Sonatina 5 ("na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem").

Nabór od 15 XII 2021 do 15 III 2022 r.

- Sonata 17 ("na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy").

Nabór od 15 IX do 15 XII 2021 r.

- Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research (ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH).

Akcja Jean Monnet w dziedzinie szkolnictwa wyższego wspiera nauczanie i badania w dziedzinie studiów nad Unią Europejską na całym świecie. Studia unijne oznaczają badanie całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru unijnego, z perspektywy wewnętrznej, ale także globalnej. Zakres badań UE może być zróżnicowany, pod warunkiem że badana jest perspektywa UE. Badania UE powinny promować aktywne obywatelstwo europejskie i wartości oraz zajmować się rolą UE w zglobalizowanym świecie, zwiększając świadomość o Unii i ułatwiając przyszłe zaangażowanie, a także dialog międzyludzki.

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

- Call for Proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2021-ADG)
Granty ERBN dla zaawansowanych mają na celu wspieranie doskonałych głównych badaczy na etapie kariery, na którym są oni już uznanymi liderami badawczymi z uznanym dorobkiem osiągnięć badawczych. Główni badacze muszą wykazać przełomowy charakter, ambicje i wykonalność swojej propozycji naukowej. Wielkość grantów ERBN dla zaawansowanych Granty dla zaawansowanych można przyznać maksymalnie do 2 500 000 EUR na okres 5 lat (maksymalna kwota dofinansowania jest zmniejszana pro rata temporis w przypadku projektów o krótszym czasie trwania). We wniosku można jednak wnioskować o dodatkowe 1 000 000 EUR w celu pokrycia (a) kwalifikowalnych kosztów „początkowych” głównych badaczy przenoszących się do UE lub kraju stowarzyszonego z innego miejsca w wyniku otrzymania dotacji ERBN oraz / lub (b) zakup głównego wyposażenia i / lub (c) dostęp do dużych obiektów i / lub (d) inne główne koszty badań eksperymentalnych i prac terenowych, z wyłączeniem kosztów personelu. (Ponieważ każde dodatkowe finansowanie ma pokryć duże jednorazowe koszty, nie podlega redukcji pro rata temporis w przypadku projektów o krótszym czasie trwania. Wszystkie wnioskowane środki finansowe są oceniane podczas oceny).

Składanie wniosków na tegoroczną edycję grantu jest już niemożliwe. Będziemy informować o kolejnych edycjach.

3. Nauka dla Społeczeństwa:

Program ,,Nauka dla Społeczeństwa” organizowany jest przez MEiN, jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki.

Składa się on z trzech ,,filarów”:

a) Doskonałość naukowa- obejmuję pomoc w realizacji projektów, które mają na celu min: podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki;

b) Nauka dla innowacyjności- dofinansowanie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, a gospodarką;

c) Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość: wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, w szczególności te które promują postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających genezę kultury polskiej w kraju i za granicą.

Nabór wniosków do programu został otwarty w sierpniu 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie: osf.opi.org.pl.

Więcej informacji (w tym szczegółowy wykaz warunków) na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/pomoc-socjalna/stypendium-socjalne

4. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki:

Fundacja wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Link do strony Fundacji: https://www.pnfn.pl/ 

1. Uproszczony konkurs

Jest to konkurs przeznaczony dla ,, wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10.000 tys. euro”.

Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Więcej informacji na stronie: https://www.pnfn.pl/dotacje/uproszczony-konkurs/

5. Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2021
Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem, czyli osoba prowadząca działalność naukową, która:
•    jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
albo
•    posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,
Nabór wniosków: od 1 XII – 31 XII grudnia 2021 r.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

6. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE
Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/

7. Fundacja Humboldta

Stypendium badawcze Humboldta – dla naukowców po doktoracie z każdej dziedziny, umożliwia prowadzenie własnych badań na różnych etapach kariery we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej. Gospodarze mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów badań.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.
Więcej informacji: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

8. Konkurs Lider XIII

Jest to grant przeznaczony dla młodych pracowników naukowych (czyli osób, które ,,są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat"). Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych. Najnowsza edycja wystartuje w I kwartale 2022r.

9.  Konkurs ,,Solidarni z naukowcami"

Celem tego konkursu jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”. Najnowsza edycja wystartuje w I kwartale 2022r.

10. Konkurs Driving Urban Transition.

Grant poświęcony miastu, jego harmonijnemu oraz ekologicznemu rozwojowi. Komponent prawny nie jest mocno zaakcentowany w tym konkursie. W ocenie Pani Koordynator jeśli byłoby to np. prawo nowych technologii, to również przedstawiciele nauk prawnych mogą skorzystać ze środków przewidzianych w tym programie. Najnowsza edycja wystartuje najprawdopodobniej w III kwartale 2022r.

 

Studenci IPiA

I Stypendia dla studentów IPiA AP:

Z funduszu stypendialnego Akademii Pomorskiej studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1.    stypendium socjalne,
2.    stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3.    stypendium rektora,
4.    zapomogę.

1) stypendium socjalne przysługuje osobom, w których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1045 zł netto.

Zależność pomiędzy dochodem w rodzinie a wysokością stypendium obrazuje poniższa tabela:

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów

DOCHÓD (w zł)    Kwota stypendium (w zł)
0 - 200                            900
200,01 - 450                  750
450,01 - 650                  600
650,01 - 830                  450
830,01 - 1 045              300

Więcej informacji (również o dodatkowych kwotach przysługujących w związku z zakwaterowaniem w Domu Studenckim, czy wyjeździe w ramach programu ERASMUS+) znajduje się pod tym linkiem:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/pomoc-socjalna/stypendium-socjalne

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych

a) Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

b) Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, co obrazuje następująca tabela:

 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI     Kwota stypendium (w zł)
 Lekki                                                                     300
 Umiarkowany                                                     600
 Znaczny                                                               800
Więcej informacji (w tym o kwestii wygaśnięcia prawo do otrzymywania tego stypendium) znajduje się pod tym linkiem:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/pomoc-socjalna/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych

3) stypendium Rektora AP

a) Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

b) Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
- laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

- medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.  

c) Stypendium rektora dla studentów przyznaje się na semestr w liczbie nie większej niż  10 % najlepszych studentów wpisanych na dany kierunek studiów, łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studentów pierwszego i drugiego stopnia.

d) W przypadku osiągnięcia najbardziej wyróżniających się wyników możliwe jest otrzymanie nawet 1200 zł stypendium miesięcznie (wysokość może ulec zmianie w związku możliwościami finansowymi uczelni).

Więcej szczegółowych informacji (dotyczących np. progów) znajduje się pod linkiem:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/pomoc-socjalna/stypendium-rektora

4. Zapomoga stanowi formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

a) Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim, oraz nie może być przyznana dwa razy w związku z tą samą sytuacją.

b) Zdarzenie podane przez studenta, jako podstawa do ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać, obrazując zaistniałą przejściowa trudną sytuację życiową, w jakiej znalazł się student i jego rodzina na skutek ww. zdarzenia.

c) Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku, Rektor ma możliwość zwiększenia jej w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach.

Więcej szczegółowych informacji (dotyczących np. udowadniania zaistniałej życiowej sytuacji) znajduje się pod linkiem:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/pomoc-socjalna/zapomogi

II. Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

1. Za znaczące osiągnięcia można uznać te dokonywane na płaszczyźnie: naukowej (głównie aktywność publikacyjna, oraz konferencyjna), artystycznej (głównie udział w powstawaniu dzieła artystycznego- o różnorodnym charakterze), sportowej (głównie zajmowanie wysokich lokat w mistrzostwach Olimpijskich, mistrzostwach świata, oraz mistrzostwach Europy).

2. Wnioskodawcą jest Rektor, i tylko za jego pośrednictwem można o stypendium ministra wnioskować. Procedura ta rozpoczyna się, oraz kończy w październiku danego roku akademickiego.

3. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Jej dokładna kwota przyznawana każdemu studentowi jest ustalana indywidualnie.  Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Więcej informacji (również o szczegółowych kryteriach oceny) pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Znajdziesz nas tutaj