Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Oskar Kanecki

dr Oskar Kanecki

Doktor nauk prawnych

email: oskar.kanecki@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze 


- Historia ustroju i prawa polskiego (w szczególności ustrój i funkcjonowanie sądownictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów)

2.    Publikacje naukowe 

Książki:

- O. Kanecki, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764), Sopot 2020.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

- О. Канецкий, Каптуровые суды Великого княжества Литовского, [w:] „Вестник Санкт-Петербургского университета. Право”, Т. 11, Вып. 2, Санкт-Петербург 2020;
- O. Kanecki, Akcyjna Królewska Fabryka Płótna w Łowiczu, czyli przykład trudnych początków kompanii handlowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, red. M. Michalski, Warszawa 2020;
- O. Kanecki, D. Szpoper, Wieże a wymiar sprawiedliwości Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, [w:] Administracja Bezpieczeństwa Publicznego - Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego, Elbląg 2019;
- O. Kanecki, Wpływ wojny z Rosją na kształt i funkcjonowanie sądownictwa na terenie Wilna w latach 1655-1660, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XVII, z. 1, Białystok 2018;
- O. Kanecki, Recepcja urzędu dzieckiego z Rusi do struktur państwowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-Olsztyn 2017;
O. Kanecki, Sejmiki zwoływane sposobem wojewódzkim jako szczególna forma samorządu stanowego w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XV, z. 1, Białystok 2016;
- O. Kanecki, The deeds of the regional councils of the Grand Duchy of Lithuania, [w:] „Polish-Georgian Law Review”, nr 1/2015, Olsztyn 2015;
- O. Kanecki, Reforma sądownictwa w Wielkim Księstwie Litewskim (1564-1566), [w:] „Kortowski Przegląd Prawniczy”, nr 4/2015, Olsztyn 2015.

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

- The deeds of the regional councils of the Grand Duchy of Lithuania, Olsztyn, 30 września 2015 r.;
- Einfluss des russischen und polnischen Rechts auf das Gerichtssystem des Großfürstentums Litauen, Jelec (Federacja Rosyjska), 7 września 2016 r.;
- Recepcja urzędu dzieckiego z Rusi do struktur państwowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mrągowo, 17 września 2016 r.;
- Judical system of the Grand Duchy of Lithuania, Tbilisi (Gruzja), 28 września 2016 r.;
- Wpływ wojny z Rosją na kształt i funkcjonowanie sądownictwa na terenie Wilna w latach 1655-1660, Lublin, 12 września 2018 r.;
- Wieże a wymiar sprawiedliwości Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, Elbląg, 23 listopada 2018 r.;
- The third Statute of Lithuania in the Russian Empire until 1840, Tbilisi (Gruzja), 3 maja 2019 r.;
- Kompanie handlowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wybrane aspekty, Warszawa, 15 maja 2019 r.

4.    Staże i seminaria naukowe


- 1-22 kwietnia 2016 – pobyt naukowy w Rosyjskiej Państwowej Bibliotece w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska);
- 6-8 września 2016 – pobyt naukowy w Jeleckim Państwowym Uniwersytecie im. I. A. Bunina (Federacja Rosyjska);
- 28-30 września 2016 – pobyt naukowy w Państwowym Uniwersytecie im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi (Gruzja).

5.    Projekty naukowe 


- Współudział w realizacji grantu naukowego „Нотариат в Царстве Польском” w ramach projektu „Золотые страницы российского нотариата”, 2019/2022

6. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną


- Nagroda Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku III stopnia (2019);
- Nagroda główna im. Juliusza Bardacha za lata 2018-2019 w kategorii najlepsza praca doktorska poświęcona historii i współczesności obszarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego przyznana przez kapitułę Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego działającego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (2020).

 

Znajdziesz nas tutaj