Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta studiów

Instytut Prawa i Administracji prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: prawo oraz administracja I i II stopnia

https://www.youtube.com/watch?v=HDgEin2BYtU

Prawo jednolite studia magisterskie

 

Studia prawnicze to kuźnia przyszłych prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników. To kierunek, który daje absolwentowi nie tylko znakomitą wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa, ale także umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, obowiązywania, interpretacji i stosowania prawa. 
Ukończenie studiów prawniczych otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej i prestiżowej pracy. Dla wielu osób to początek prawniczej kariery, do której droga wiedzie przez aplikacje. Dla innych ukończenie prawa stanowi przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach oraz organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych, a także jako specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych. 
Absolwent prawa ma również możliwość występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Może też pracować w sądzie jako asystent sędziego.
Na kierunku prawo wdrażamy do wykonywania wielu zawodów prawniczych. Koncentrujemy się w szczególności na przygotowaniu przyszłych absolwentów do egzaminów na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. 
Naszą zaletą jest łączenie przekazywania wiedzy teoretycznej z nauczaniem praktycznym. Zajęcia prowadzimy interaktywnie, w postaci symulacji rozpraw sądowych, warsztatów mediacyjnych i krasomówczych, a także poza murami uczelni, np. w sądach czy areszcie śledczym.

Kierunek prawo otrzymał prestiżowy Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2020”. Jest on przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla niezwykle wartościowych kierunków, których nowoczesny program jest przystosowany do potrzeb rynku pracy oraz gwarantuje wysoką jakość kształcenia studentów. Na trzysta złożonych przez uczelnie wyższe wniosków, Certyfikat otrzymało siedemdziesiąt kierunków studiów. Ponadto, kierunek prawo został wyróżniony także Certyfikatem nadzwyczajnym za najwyższą liczbę punktów rankingowych. 

 

Administracja - studia I i II stopnia

Administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Nauczanie obejmuje przekazanie studentowi wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, m.in.: nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, co przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia.
Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w wielu sferach życia publicznego, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej na różnych szczeblach w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w instytucjach Unii Europejskiej, służbach mundurowych, w firmach prywatnych i państwowych. Są też przygotowani do pracy w fundacjach, stowarzyszeniach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
Studia na kierunku Administracja, zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej, realizujemy dwuetapowo:
1 etap – to studia I stopnia, trwające 3 lata (6 semestrów), zakończone uzyskaniem tytułu licencjata;
2 etap – to studia II stopnia, trwające 2 lata (4 semestry), zakończone uzyskaniem tytułu magistra.
Na studiach I stopnia kształcimy w trzech specjalnościach: administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości oraz administracja bezpieczeństwa publicznego, a na studiach II stopnia w dwóch: administracja samorządowa i administracja bezpieczeństwa publicznego.
W nauczaniu łączymy teorię z praktyką. Na warsztatach szkolimy z zasad prawidłowej legislacji i interpretacji przepisów, a w czasie praktyk studenckich, nasi przyszli absolwenci poznają zasady działania różnych organów administracji oraz proces podejmowania decyzji administracyjnych.  
 

Znajdziesz nas tutaj