Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta studiów

Instytut Prawa i Administracji prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: prawo oraz administracja I i II stopnia

Prawo jednolite studia magisterskie

Studia prawnicze to kuźnia przyszłych prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników. To kierunek, który daje absolwentowi nie tylko znakomitą wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa, ale także umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, obowiązywania, interpretacji i stosowania prawa. 
Ukończenie studiów prawniczych otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej i prestiżowej pracy. Dla wielu osób to początek prawniczej kariery, do której droga wiedzie przez aplikacje. Dla innych ukończenie prawa stanowi przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach oraz organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych, a także jako specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych. 
Absolwent prawa ma również możliwość występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Może też pracować w sądzie jako asystent sędziego.
Na kierunku prawo wdrażamy do wykonywania wielu zawodów prawniczych. Koncentrujemy się w szczególności na przygotowaniu przyszłych absolwentów do egzaminów na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. 
Naszą zaletą jest łączenie przekazywania wiedzy teoretycznej z nauczaniem praktycznym. Zajęcia prowadzimy interaktywnie, w postaci symulacji rozpraw sądowych, warsztatów mediacyjnych i krasomówczych, a także poza murami uczelni, np. w sądach czy areszcie śledczym.

Administracja - studia I i II stopnia

Administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Nauczanie obejmuje przekazanie studentowi wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, m.in.: nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, co przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia.
Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w wielu sferach życia publicznego, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej na różnych szczeblach w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w instytucjach Unii Europejskiej, służbach mundurowych, w firmach prywatnych i państwowych. Są też przygotowani do pracy w fundacjach, stowarzyszeniach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
Studia na kierunku Administracja, zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej, realizujemy dwuetapowo:
1 etap – to studia I stopnia, trwające 3 lata (6 semestrów), zakończone uzyskaniem tytułu licencjata;
2 etap – to studia II stopnia, trwające 2 lata (4 semestry), zakończone uzyskaniem tytułu magistra.
Na studiach I stopnia kształcimy w trzech specjalnościach: administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości oraz administracja bezpieczeństwa publicznego, a na studiach II stopnia w dwóch: administracja samorządowa i administracja bezpieczeństwa publicznego.
W nauczaniu łączymy teorię z praktyką. Na warsztatach szkolimy z zasad prawidłowej legislacji i interpretacji przepisów, a w czasie praktyk studenckich, nasi przyszli absolwenci poznają zasady działania różnych organów administracji oraz proces podejmowania decyzji administracyjnych.  
 

Znajdziesz nas tutaj