Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs on-line z wiedzy o prawie

Konkurs on-line z wiedzy o prawie

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z prawa, chcesz odbyć staż w Sądzie Okręgowym, renomowanej Kancelarii Adwokackiej, a może w Departamencie Energii Jądrowej? Nie zwlekaj, weź udział w konkursie on-line z wiedzy o prawie pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku!

Do konkursu może przystąpić każdy student IPiA, bez względu na kierunek czy specjalizację. Test jednokrotnego wyboru (45 pytań – po 15 z każdej gałęzi prawa) będzie obejmować trzy obszary: prawo cywilne, prawo karne i prawo pracy.

Zwycięzca, poza nagrodami książkowymi i certyfikatem, będzie mógł wybrać jeden ze staży w: Sądzie Okręgowym w Słupsku (2 tygodnie), renomowanej Kancelarii Adwokackiej Tomasz Kopoczyński w Gdyni (tydzień) lub Departamencie Energii Jądrowej w Warszawie (tydzień), w dowolnym terminie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.  

Osoba, która zajmie miejsce drugie, będzie mogła wybrać jeden z dwóch pozostałych staży, a także otrzyma certyfikat oraz nagrody książkowe.

W ramach trzeciego miejsca przypadnie pozostały staż, certyfikat oraz nagrody książkowe.

Zarejestruj się już teraz. Konkurs odbędzie się na platformie MS Teams lub Google Meet (przy włączonych kamerkach) w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00.


Link do formularza:

https://forms.gle/W1GxNNrWU5Qispph7

Zakres materiału:

Prawo karne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.):

1) Część ogólna: art. 1 - 116
2) Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: art. 148 - 152
3) Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: art. 173 - 180a
4) Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej: art. 189 - 217a

Literatura:
Podręcznik: Prawo karne, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2020.
Komentarz: Prawo karne. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis 2021.

Prawo cywilne:
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740).
1) część ogólna prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych,
2) pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego, odpowiedzialność za dług, pojęcie świadczenia, rodzaje świadczeń,
3) zdolność do dziedziczenia i niegodność dziedziczenia.
Literatura:
- Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, pod. red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020, (dostępny w Legalisie), zalecany na konkurs w zakresie obszarów konkursowych, tj. komentarz do  art. 1-125 k.c., ze szczeg. uwzględnieniem komentarza do art. 8-22 k.c.
- Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, pod. red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2021 (dostępny w Legalisie), zalecany na konkurs w zakresie obszarów konkursowych, tj. komentarz do  art. 353 i art. 927-930 k.c.

Prawo pracy:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1320):
1) Dział pierwszy Podstawowe zasady prawa pracy art. 10 - 18(3) k.p.  
2) Dział drugi Stosunek pracy art. 22-67 k.p. (z wył. 22 (1a) k.p.-23 (2) k.p. oraz 29 (1) k.p.) oraz 63 (2) k.p.), tj.:
- Zawieranie umów o pracę
- Rozwiązywanie umów o pracę
- Wypowiedzenie zmieniające
- Wygaśnięcie umowy o pracę
-Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę
3) Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ( art. 175 (1) k.p. -189 (1) k.p.
4) Dział dwunasty Rozdział III Sądy pracy (262-265 k.p.)
5) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 263)
 
Literatura:
Podręcznik : L.Florek, Ł.Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2019
Komentarz: Florek Ludwik(red.), Dzienisiuk Dorota, Gonera Katarzyna, Latos - Miłkowska Monika, Pisarczyk Łukasz, Skoczyński Jacek, Unterschütz Joanna, Wagner Barbara, Wojciechowski Piotr; Warszawa 2017


Komisja konkursowa w składzie:
dr hab. Marcin Glicz, prof. AP
dr hab. Filip Ciepły, prof. AP
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska
dr Justyna Świątek-Rudoman

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj