Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski

Professor of social sciences in the discipline of legal science

email: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl

1. Main research areas

History of political and legal thought

Great lawsuits in history

History of teaching law

2. The most important scientific publications

Monographs:


- P. Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010
- P. Dąbrowski, Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku (do 1930 roku), Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2011
- P. Dąbrowski, Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2012
- T. Grużewski, Polska i Rosja, wstęp i wybór P. Dąbrowski, Kraków 2013 (wstęp: P. Dąbrowski, „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej)
- P. Dąbrowski, Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015, s. 1–233
- P. Dąbrowski, Dylematy i nadzieje. Polskie ugrupowania polityczne w Wilnie wobec sprawy agrarnej w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2016
- P. Dąbrowski, Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925), Sopot 2018

Articles (selected):


- D. Szpoper, P. Dąbrowski, Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Cywińskiemu i Aleksandrowi Zwierzyńskiemu – sprawa zamknięcia „Dziennika Wileńskiego" 17 lutego 1938 roku, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia prawa karnego", pod red. J. Warylewskiego, t. XIX, Gdańsk 2008
- P. Dąbrowski, Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku, [w:] „Studia Iuridica Toruniensia”, z. 7, pod red. E. Bagińskiej, Toruń 2010
- P. Dąbrowski, D. Szpoper, „Zdjes Polszi niet..”. Polsko-litowskie politiczeskie elity i Rossija Aleksandra II (1855-1862), [w:] „Rodina”, nr 9, Moskwa 2010
- P. Dąbrowski, Zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza – proces Eligiusza Niewiadomskiego, [w:] „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, z. 2, Gdańsk 2011
- P. Dąbrowski, Idea utworzenia przez rząd polski Uniwersytetu Ukraińskiego – w świetle wspomnień Fryderyka Zolla, [w:] W kręgu idei. Państwo – edukacja – religia. Księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej, pod red. W. Wojdyły, G. Radomskiego, M. Zamojskiej, D. Góry-Szopińskiego, Toruń 2011
- P. Dąbrowski, Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lenkų tautiniai demokratai ir lietuvių tautinis atgimimas XX amažiaus pradžioje, [w:] „Lietuvos istorijos studijos”, t. 27, Wilno 2011
- P. Dąbrowski, Union of Brest and its Dissolution on the Territories of the Congress Kingdom of Poland, Belarusian and Lithuanian Lands, [w:] „Journal on European History of Law”, z. 2, London 2011
- P. Dąbrowski, Pojęcie szczęścia w „Dialogach” Platona, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka”, pod red. D. Szpopera, t. XXVII, Gdańsk 2012
- P. Dąbrowski, Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin – próba syntezy, [w:] „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 2, Gdańsk 2012
- D. Szpoper, P. Dąbrowski, John Stuart Mill – prekursor teoretycznych rozważań o nacjonalizmie i narodzie politycznym, [w:] Nam hoc natura aequum est... Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Madeja, Toruń 2012
- P. Dąbrowski, „Tygodnik Petersburski” (1830-1858) Józefa Emanuela Przecławskiego, [w:] Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, pod red. B. Borowika i W. Micha, Lublin 2012
- P. Dąbrowski, „Litewski Wielopolski” – program hrabiego Wiktora Starzeńskiego przed 1863 rokiem, [w:] Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861 – 1862. W 150. rocznicę reform Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, pod red. L. Mażewskiego, Olsztyn 2012
- D. Szpoper, P. Dąbrowski, Sprawa Zygmunta Wasilewskiego – proces o zniesławienie Aleksandra Lednickiego, [w:] „Studia Iuridica Toruniensia”, t. XI, Toruń 2012
- P. Dąbrowski, R. Gaidis, „Rzeź kroska” – przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 64, z. 1, Poznań 2012
- P. Dąbrowski, Vilnius Social Democracy after World War I (to the beginning of 1919) – selected aspects of its activism and political and legal thought, “Journal on European History of Law”, nr 1, Londyn 2013
- P. Dąbrowski, Александр I о польском вопросе в мемуарах Михаила Клеофаса Огинского, [w:] „Viestnik Istorii, Literatury, Isskustwa”, t. 9, Moskwa 2014; P. Dąbrowski, Alexander I about the Polish issue in the Memoirs… of Prince Michael Kleofas Ogiński, [w:] “Journal on European History of Law”, nr 1, Londyn 5/2014
- P. Dąbrowski, Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) – „ojciec” i „prorok” europejskiej myśli integracyjnej pierwszej połowy XX stulecia, [w:] X lat Polski w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy, red. M. Borkowski i A. Friedberg, Gdańsk 2014
- P. Dąbrowski, Civil law and civil proceedings in the Kingdom of Poland (1815–1915), [w:] „Encyclopedia of Law”, t. 2, nr 2 (3), Moskwa 2014

- P. Dąbrowski, Legal Status of Private Schools, Associations and Other Lithuanian Organizations in the Republic of Poland in 1930s: Outline of Issues, [w:] „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej”, t. 14, Gdańsk 2014

- P. Dąbrowski, Stronnictwo Faszystów Polskich i „narodowi socjaliści” w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała i M. Sadowskiego, Wrocław 2014

- P. Dąbrowski, Struktura i program Polskiego Związku Niepodległościowego Litwy („Penzel”) – przyczynek do dziejów Okręgu XI Wileńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej na Litwie i Białorusi, [w:] „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 2, Warszawa 2014

- P. Dąbrowski, „Panama żyrardowska” w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XXI, Lublin 2014

- P. Dąbrowski, Policja Państwowa XVI Okręgu Wileńskiego w latach 1922–1926 – geneza, struktura i zadania, [w:] Prawo policyjne, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, J. Kostrubca i K. Orzeszyny, Warszawa 2014

- P. Dąbrowski, „W poszukiwaniu syntezy”. Krajowość i próby znalezienia „optymalnego” wyjścia dla rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach wileńskiego „Włóczęgi” (1932–1936), [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, t. 26, Olsztyn 2014
- P. Dąbrowski, Samorząd terytorialny w Republice Litewskiej, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk i J. Kostrubiec, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015
- P. Dąbrowski, Nation and homeland in the view of Czesław Miłosz – attempt to interpret, [w:] „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. Секция «Право и правоприменение». Сборник материалов международной научно-практической конференции 8 мая 2015 г.", Tambow 2015, s. 28-34; P. Dąbrowski, Paniatija nacii i rodiny wo wzgliadach Czeslawa Milosza, [w:] Wybor puti razwitija: polskij i rossijskij istoriczeskij opyt kanca XX stolietia, pod redakcją: L. E. Gorizontowa, A. B. Dawidsona, W. L. Telitsyna, C. H. Uriłowa i D. Szpopera, Moskwa 2016

- P. Dąbrowski, „Sprawa wileńska” na łamach polskojęzycznej prasy litewskiej w Wilnie w latach 1919–1922, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 95, Łódź 2015

- P. Dąbrowski, Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, z. 1, Poznań 2015

- P. Dąbrowski, Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896–1942) – przyczynek do biografii, „Res Historica”, nr 39, Lublin 2015

- P. Dąbrowski, The sources of national law in the Republic of Poland (1918-1939), [w:] “Polish-Georgian Law Review”, nr 1/2015

- P. Dąbrowski, Środki zabezpieczające w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, [w:] Historia est temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski i P. Stec, Opole 2015
- P. Dąbrowski, Wileńskie losy Seweryna Wysłoucha, [w:] Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. P. Dąbrowski i D. Szpoper, Gdańsk-Olsztyn 2016
- P. Dąbrowski, M. Khoperia, Parlament Gruzińskiej Republiki Demokratycznej w latach 1918-1921, [w:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, nr XIV/2, Opole 2016

- P. Dąbrowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wileński casus Stanisława Węsławskiego (1896-1942), [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 25/2016, z. 2

- P. Dąbrowski, The Structure and Powers of the Councils of State in the Kingdom of Poland between 1815 and 1867, [w:] “Journal on European History of Law”, nr 1, Londyn 2016
- P. Dąbrowski, Geneza Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIX, Łódź 2016;
- P. Dąbrowski, „Ekonacjonalizm” Stanisława Piaseckiego (1900-1941) – kartka z myśli polityczno-prawnej okresu dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, red. T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska, Gdańsk 2016
- P. Dąbrowski, Oddział wileński Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w okresie dwudziestolecia międzywojennego – geneza, działalność i struktura prawna, [w:] „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, nr 39 (2), Wrocław 2017

- P. Dąbrowski, „Zdrajcy” i „ugodowcy” – głosy krytyki wobec „kataryniarzy” wileńskich, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Od (T)targowicy po „Kataryniarzy”, red. M. Klempert, Olsztyn 2017
- P. Dąbrowski, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imienia Jana Łaskiego w Wilnie (1916-1939) – geneza, struktura prawna i działalność, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, nr 61/2017, s. 271-281; P. Dąbrowski, The Jan Laski Society of Lovers of the History of Polish Reformation in Vilnius (1918–1939) – Genesis, Legal Structure and Activity, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, special issue, nr 61/2017

- P. Dąbrowski, M. Khoperia, Caucasus minorities in the Polish Army During the Interwar Years (1921-1939), [w:] Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność, Kraków 2018/P. Dąbrowski, M. Khoperia, კავკასიელი ეროვნული უმცირესობები პოლონეთის ჯარში ომებს შორის წლებში (1921-1939), [w:] „Journal of Law”, nr 2, Tbilisi 2018
- P. Dąbrowski, D. Szpoper, „Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia   międzywojennego w Polsce, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G”, nr LXVI, Lublin 2019

- P. Dąbrowski, D. Szpoper, Formation of the political and legal foundations of the Republic of Poland - legal acts and solutions (until the end of 1918), [w:] “Prawo prywatne w służbie społeczeństwu”, pod red. P. Zakrzewskiego i D. Biereckiego, Sopot 2019

- P. Dąbrowski, Wileński Prywatny Bank Handlowy Spółka Akcyjna (1873-1939) – struktura i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, red. M. Michalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020

- P. Dąbrowski, Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Okręgu Wileńskiego – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] „Prawo i Więź”, nr 2/2020

 

Znajdziesz nas tutaj