Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Filip Ciepły, prof. AP

Habilitated doctor of legal sciences

filip.cieply@apsl.edu.pl

1. Main research areas:

criminal law, criminal policy, penal policy

axiology of criminal law, functions and principles of criminal law, constitutional conditions for penalisation

rules and directives of punishment, counters, precautionary measures, hate speech

2. Most important scientific publications:

Books:
- F. Ciepły, Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce, wyd. KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-392-8, ss. 566.
- F. Ciepły, Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę, wyd. KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-082-1, ss. 323.
- F. Ciepły (red.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Instytut Ordo Iuris, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-940214-0-5, ss. 232.
- F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-1432-9, ss. 170.

Articles (selected):
- F. Ciepły, Sexual orientation and gender identity as penalizing criteria of hate speech, Review of European and Comparative Law 2020, t. 40, nr 1, s. 91-108.
- F. Ciepły, Anthropological foundations of Polish Penal Law in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2019, t. 52, s. 55-64.
- F. Ciepły, Przestępstwo znieważenia zwłok, w tym w aspekcie medycznym, w: Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne, red. J. Pawlikowski, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020, ISBN 978-83-200-5958-8, s. 276-292.
- F. Ciepły, Axiological and Legal Evaluation of Compulsory Treatment of Addictions, in: Marriage, Children, and Family Modern Challenges and Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-13-6, s. 399-450.
- F. Ciepły, Criminal Law Instruments for the Protection of Freedom from Unwanted Sexualization: Polish, English and Australian Regulations, in: Marriage, Children, and Family Modern Challenges and Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-13-6, s. 219-272.
- F. Ciepły, Penalization of Hate Speech - Political and Normative Context, in: Freedom of Speech: A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019, s. 405-458.
- F. Ciepły, Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej, w: Racjonalna sankcja karna w systemie prawa, red. P. Góralski, A. Muszyńska, Warszawa 2019, s. 19-38
- F. Ciepły, Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Polityczny wymiar aktywizmu sędziowskiego, Forum Prawnicze 2018, nr 2, s. 42-52.
Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4, s. 55-73.
- F. Ciepły, The Two Faces of the Classical School of Criminology, Prawo i Więź (Law & Social Bonds) 2017, nr 3, s. 31-41.
- F. Ciepły, Freedom of Artistic Creation in the Constitution of the Republic of Poland, ConLawNOW: 2016, Vol. 8 : Iss. 1 , Article 5, p. 71-80. (University of Akron School of Law, Ohio USA).
- F. Ciepły, Justice as the basis of law and social order, Społeczeństwo i Rodzina 2016, t. 47, s. 47-58.
- F. Ciepły, Preferencje aksjologiczne ustrojodawcy a prawne granice wolności sztuki, Zeszyty Artystyczne (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 2015, t. 26, s. 31-40.
- F. Ciepły, Prawne określenia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju, Ius Novum 2015, nr 4, s. 79-99.
- F. Ciepły, O kontratypie sztuki, Prokuratura i Prawo 2015, nr 10, s. 26-40.
- F. Ciepły, Środki zabezpieczające - do zmiany czy likwidacji?, Państwo i Prawo 2015, nr 7, s. 83-96.
- F. Ciepły, K. Hoffmann, Zaburzenie transu i opętania a ocena poczytalności, Palestra 2015, nr 5-6, s. 85-93.
- F. Ciepły, Geneza nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim prawie karnym. Część 2: Kodyfikacja,  Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2014, nr 4.
- F. Ciepły, Przejawy ekskluzji prawnej nienarodzonych, Społeczeństwo i Rodzina 2014, t. 41, s. 94-112.
- F. Ciepły, Status prawny płodu upośledzonego, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2014, nr 4, s. 21-42.
- F. Ciepły, Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej egzorcysty w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2014, t. 17, s. 111-125.
- F. Ciepły, Kilka uwag na temat obowiązku stosowania blokady alkoholowej, Paragraf na Drodze 2014, nr 10, s. 5-19.
- F. Ciepły, Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, z. 2, s. 71-87.
- F. Ciepły, Handel dopalaczami: aspekt prawny, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014, s. 66-79.
- F. Ciepły, Satyra i karykatura wobec wartości religijnych w świetle przepisów prawa prasowego, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 211-221.
- F. Ciepły, M. Kopeć, Wpływ odmowy przyjęcia mandatu na sądowy wymiar kary, w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, wyd. KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-881-0, s. 77-87.
- F. Ciepły, Obrona konieczna w prawie karnym Ukrainy - wybrane problemy, w: Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Poznań 2013, s. 205-216.
- F. Ciepły, Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, w: Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2013, ISBN: 978-83-88360-67-1, s. 30-39.
- F. Ciepły, Prawnokarna ochrona jednolitego ustroju państwowego Ukrainy, w: Federalizm czy jednolitość? Determinanty - Skutki - Wpływ na regulacje prawne państwa, red. K. Maćkowska, S. Kwiecień, Lublin 2012, s. 47-55.
- F. Ciepły, F. Ciepły, D. Gil, Kontratyp karcenia małoletnich: aspekty materialne i procesowe, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 37-55.
- F. Ciepły, Prawna ocena użycia pigułki gwałtu, w: Wokół pigułki gwałtu, red. P.T. Nowakowski, Warszawa 2011, s. 109-121.
- F. Ciepły, Problem legalności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich z perspektywy zasad wykładni historycznoprawnej, w: Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 85-96.
- F. Ciepły, Podstawy prawa karnego w świetle doktryny św. Tomasza z Akwinu, w: Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 21-32.
- F. Ciepły, Obowiązywanie ukraińskiej ustawy karnej pod względem miejsca i osób, w: Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, red. K. Maćkowska, Lublin 2010, s. 183-204.
- F. Ciepły, Partnerstwo w rodzinie a prawnokarny kontratyp karcenia małoletnich, w: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, red. J. Truskolaska, Lublin 2009, s. 257-266.
- F. Ciepły, Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, w: Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 189-200.
- F. Ciepły, Idea resocjalizacji w prawie karnym, w: Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. B. Kałdon, Sandomierz – Stalowa Wola 2007, s. 460-473.
- F. Ciepły, O dowartościowanie retrybutywnej racjonalizacji kary, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006, s. 231-246.
- F. Ciepły, Środki zabezpieczające w według koncepcji Juliusza Makarewicza, w: Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005, s. 289-304.

 

Znajdziesz nas tutaj