Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP

Habilitated doctor of legal sciences

email: anna.korzeniewska-lasota@apsl.edu.pl

1.    Main research areas

history of property law in the 20th century

history of disciplinary liability of judges

legal ethics and disciplinary responsibility

disciplinary liability of officers of uniformed services

judicial administration of justice

2. The most important scientific publications:

Monographs:

- A. Korzeniewska-Lasota, Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich międzywojennej Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2018;
- A. Korzeniewska-Lasota A., Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007;

Articles (selected):

- A. Korzeniewska-Lasota, Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki sędziowskiej, [w:] „Studia Warmińskie” Olsztyn 2017, t. 54;
- A. Korzeniewska-Lasota, Coвeтcкo-пoльские договоры от сентября 1944 г. – начало и заключения обстоятелтсв, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. XVI, z. 1;
- A. Korzeniewska-Lasota, „Układy republikańskie” i ich skutki w zakresie praw majątkowych osób podlegających przesiedleniu, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, pod red. D. Szpopera i P. Dąbrowskiego, Gdańsk-Olsztyn 2017;
- A. Korzeniewska-Lasota, Jan Adamus (1896-1962), [w:] Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, pod red. P. Dąbrowskiego i D. Szpopera, Gdańsk-Olsztyn 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, Dziennikarska krytyka władzy sądowniczej i jej przedstawicieli, [w:] „Studia Ełckie”, t. 18, nr 2, Ełk 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, The legal status of a judge in the Kingdom of Poland, [w:] „Kutafin University Law Review (KULawR)”, nr 2, Moskwa 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, Leona Chajna poglądy na wymiar sprawiedliwości, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XV, z. 2, Białystok 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, Октроированный характер Конституций Великого герцогства Варшавского и Царства Польского, [w:] „Polish-Georgian Law Review”, no 2, Olsztyn 2016;
- A. Korzeniewska-Lasota, The Polish Codification of Judicial Ethics, [w:] Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики, t. 1, red. Т. Екатерина Владимировна i Шишина Ольга Ивановна, Ростов-на-Дону 2015; 
- A. Korzeniewska-Lasota, Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 17, nr 4, Ełk 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Reguła ne peius z art. 454 par. 3 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec sędziego, [w:] „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 3, Gdańsk 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, The legal status of the Poles in the Kingdom of Poland (1815-1914), [w:] „Polish-Georgian Law Review”, no 1, Olsztyn 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Sądowy wymiar sprawiedliwości a koncepcja refleksyjnego praktyka Donalda Alana Schöna, [w:] Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, pod red. Krzysztofa J. Kalaty i P. Skuczyńskiego, Warszawa 2015;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zróżnicowanie postępowań dyscyplinarnych, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 7-8; Warszawa 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Kreowanie swojego wizerunku - prawo czy obowiązek sędziego? [w:] „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, nr 2, Kraków 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A. Sarnowska, Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych, [w:] „Studia Warmińskie” nr 51, Olsztyn 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A few remarks on dynamic interpretation, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, t. 26, Olsztyn 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, A. Sarnowska, Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów, [w:] Jurysprudencja 3, pod red. A. Bartczaka, M. Króla i M. Zalewskiej, Łódź 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, [w:] Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych, pod red. B. Wróblewskiego, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego, Piła 2014;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część I. Zagadnienia ogólne, [w:] „Palestra”, nr 9-10, Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część II - Sporządzanie uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne w I instancji. Z urzędu czy na wniosek? – uwagi na tle art. 88a ustawy Prawo o adwokaturze, [w:] „Palestra”, nr 11-12; Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zasady postępowania dyscyplinarnego, [w:] „Studia Ełckie”, t. 15, nr 1, Ełk 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Zróżnicowanie modeli postępowania dyscyplinarnego, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego, LexisNexis Warszawa 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Niekoherencja regulacji w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych, [w:] Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, pod red. P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego, Piła 2013;
- A. Korzeniewska-Lasota, Kara złożenia sędziego z urzędu, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 18, Olsztyn 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku, [w:] „Studia Warmińskie”, t. 49, Olsztyn 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Jawność postępowań dyscyplinarnych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 14, Ełk 2012;
- A. Korzeniewska-Lasota, Godność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych, [w:] „Studia Ełckie”, t. 13, Ełk 2011;
- A. Korzeniewska-Lasota, Desuetudo derogatoria? [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, pod red. J. Oniszczuka, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH; 
- A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia, [w:] „Studia Prawnoustrojowe”, nr 11, Olsztyn 2010.

 

Znajdziesz nas tutaj