Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Administracja

Administracja - studia I i II stopnia

Administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Nauczanie obejmuje przekazanie studentowi wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, m.in.: nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, co przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia.
Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w wielu sferach życia publicznego, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej na różnych szczeblach w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w instytucjach Unii Europejskiej, służbach mundurowych, w firmach prywatnych i państwowych. Są też przygotowani do pracy w fundacjach, stowarzyszeniach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
Studia na kierunku Administracja, zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej, realizujemy dwuetapowo:
1 etap – to studia I stopnia, trwające 3 lata (6 semestrów), zakończone uzyskaniem tytułu licencjata;
2 etap – to studia II stopnia, trwające 2 lata (4 semestry), zakończone uzyskaniem tytułu magistra.
Na studiach I stopnia kształcimy w trzech specjalnościach: administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości oraz administracja bezpieczeństwa publicznego, a na studiach II stopnia w dwóch: administracja publiczna i administracja skarbowa.
W nauczaniu łączymy teorię z praktyką. Na warsztatach szkolimy z zasad prawidłowej legislacji i interpretacji przepisów, a w czasie praktyk studenckich, nasi przyszli absolwenci poznają zasady działania różnych organów administracji oraz proces podejmowania decyzji administracyjnych. 

Znajdziesz nas tutaj