Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Tomasz Kanty

Doktor nauk prawnych

t.kanty@adwokaci.gda.pl

I. Główne obszary badawcze
- proces poznawczy w procesie karnym
- sądowy wymiar kary w prawie karnym
- prawo dyscyplinarne, w szczególności adwokatury

II. Publikacje naukowe

1.  "Wybrane problemy stosowania i wykonywania nawiązki i świadczenia pieniężnego na cele społeczne (w świetle danych statystycznych i badań aktowych)" - współautor Wojciech Cieślak, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIX, 2008.

2. Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2010 r., I KZP 16/10, GSP-Prz.Orz. 2011, nr 3, str. 145-158.

3. Glosa do orzeczenia SN z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10 – współautor Wojciech Cieślak, Palestra 2012, nr 5-6, str. 146-152.

4. Komentarz do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym adwokackim - współautor Krzysztof Kanty, OBA, Warszawa 2013 ss. 280. PKT 25.

5. Ograniczenie prawa do odmowy składania wyjaśnień, Studia Prawnoustrojowe UWM 2016, nr 31, s. 59-73. PKT 9 / 34.

6. Kilka uwag dotyczących kosztów procesu karnego i ich ponoszenia przez oskarżonego, Palestra 2016, nr 9, s. 72-81. PKT 8 / 42.

7. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpośredniego zakazu reformationis in peius (w:) S. Steinborn (red.), Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań, Warszawa 2016, s. 243-258. PKT 5 / 47.

8. Kilka uwag dotyczących implementacji dyrektywy o Europejskim Nakazie Ochrony - współautor Marta Werbel Cieślak, Zeszyty Naukowe Collegium Balticum 2016, nr 11, s. 59-67. PKT 5 / 52.

9. Zagadnienia dowodzenia w postępowaniu podatkowym a materiał postępowania karnego, KPP 2016, nr 2.

10. Przesłanki tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata i aplikanta adwokackiego - współautor Wojciech Cieślak, Palestra 2017, nr 1-2, s. 31-38. PKT 8 / 60.

11. Prawo pokrzywdzonego do tłumacza w procesie karnym w świetle dyrektywy 2012/29/UE z 25.10.2012 r. (w:) Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej pod red. W. Klausa, L. Mazowieckiej, A. Tarwackiej, Warszawa 2017, s. 171-183. PKT 5 / 65.

12. Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym, Gdańsk 2017.

13. (współautor M. Werbel-Cieślak) Gwarancyjna funkcja przepisów prawnokarnych w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (w:) Karnoprawne aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki; red. M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska, Olsztyn 2017.

14. Postępowanie karne – dopuszczalność wstrzymania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu podjętego z zastrzeżeniem jego uchylenia w wypadku złożenia poręczenia majątkowego; glosa do postanowienia SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 18/15, OSP 2017, nr 9, poz. 84.

15. Dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z nagrania rozmowy utrwalonej przez jednego z jej uczestników, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., III KK 127/16, GSP 2017, nr 3.

16. (współautor W. Cieślak), Przemiany i obecny stan instrumentarium kompensacyjnego w polskim prawie karnym materialnym (w:) Między stabilnością a zmiennością prawa karnego: dylematy ustawodawcy; pod red. W. Cieślaka, M. Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn 2017.

17. Biorąc prawa poważnie - propozycja wykładni art. 168a k.p.k. (w:) Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne; Warszawa 2018, s. 356-369.

18. Brak protokołu a niewadliwość czynności procesowej, PS 2018, nr 1.

19. Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym, PiP 2018, nr 7.

20. Reguły zwrotu kosztów przez pokrzywdzonego i na jego rzecz w postępowaniu przygotowawczym i pierwszoinstancyjnym, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 41.

21. Prawo karne: podręcznik dla aplikantów, red. naukowa D. Wetoszka; red. tomu M. Fingas, T. Kanty, Warszawa 2019.

22. Prawo karne: podręcznik dla aplikantów, red. naukowa D. Wetoszka; red. tomu M. Fingas, T. Kanty, Drugie wydanie, Warszawa 2020.

23. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II AKA 264 16 Glosator Warmiński. Olsztyńskie miniatury. Z zagadnień stosowania prawa 2021 nr 1, str. 97-103.


3. Działalność zawodowa

- adwokat
- w latach 2013-2020 sędzia Sądu dyscyplinarnego przy Pomorskiej izbie Adwokackiej

 

Znajdziesz nas tutaj