Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Paweł Kardasz

dr Paweł Kardasz

Doktor nauk prawnych

e-mail: pawel.kardasz@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badań

- Postępowanie administracyjne
- Informatyzacja ogólnego postępowania administracyjnego (e-administracja)
- Ochrona Danych Osobowych (RODO)
- Prawo nowych technologii

2. Najważniejsze publikacje

Książki:
1. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126 (tom II), red. Karpiuk M., Krzykowski P., Skóra A., Olsztyn 2020 (współautor);
2. Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego, red. Krzykowski P., Skóra A., Majer T., Olsztyn 2020 (współautor).

Artykuły (wybrane):
1.  Kardasz P., Electronic Document in the General Administrative Proceedings in Poland, (w:) Bani E., Pachuca-Smulska B., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (współautor: Skóra A.);
2. Kardasz P., Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Cześć I, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe nr 1(22) z 2020 r. (współautor: Skóra A.);
3. Kardasz P., Ochrona danych osobowych przy wnoszeniu podań do organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Cześć 2, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe nr 3(24) z 2020 r. (współautor: Skóra A.);
4. Kardasz P., Ewolucja czy rewolucja doręczeń elektronicznych w czasach kryzysu? Przyczynek do dyskusji na temat komunikowania się organów administracji publicznej z jednostką na przykładzie usług hybrydowych, (w:) Bochentyn A., Szlachetko J. H. (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020 (współautor: Skóra A., Szelągowska K.);
5. Kardasz P., Zasada pisemności a doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu z. 26 z 2018 r., s. 141-154;
6. Kardasz P., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się pod władztwem człowieka i zwierzęta żyjące w stanie wolnym w polskim porządku prawnym, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 1 z 2017 r.;
7. Kardasz P., Forma elektroniczna jako nowoczesna forma dokonywania czynności prawnych - cele, wymogi formalne, legislacja, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 2 z 2017 r., s. 91-95;
8. Kardasz P., Forma pisemna czynności prawnych, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 3 z 2017 r.;
9. Kardasz P., Forma dokumentowa czynności prawnych, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 4 z 2017 r.;
10. Kardasz P., Biometria w identyfikacji sprawców przestępstw, (w:) Szczechowicz A., Kardasz P., Żywucka-Kozłowska E. (red.), Osiągnięcia nauki XXI wieku w służbie procesu wykrywczego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2013 (współautor: A. Szczechowicz);
11. Kardasz P., Reklama a prawa konsumenta w aspekcie usług turystycznych, Wiedza Prawnicza nr 3 z 2013 r. (współautor: Szczechowicz A.);
12. Kardasz P., Wykorzystywanie seksulane dzieci – wybrane aspekty prawnokarne, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 1 z 2013 r. (współautor: Szczechowicz A.);
13. Kardasz P., Zjawisko chuligaństwa a odpowiedzialność karna w świetle ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 2 z 2013 r. (współautor: Szczechowicz A.);
14. Kardasz P., Leczenie czy karanie osób uzależnionych od narkotyków, (w:) Pikulski S., Szymańska A. (red.), (Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013 (współautor: Szczechowicz A.);
15. Kardasz P., Zakaz stadionowy – analiza karnomaterialna, (w:) Szczechowicz A., Kardasz P., Witczak S. (red.), Prawne regulacje sportu – wybrane zagadnienia, , Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2013 (współautor: Szczechowicz A. z, Pieńkowska M.).

3. Wygłoszenie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach (wybrane):

1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawno-organizacyjne aspekty działalności sportowej – Mistrzostwa Świata w Plażowej Piłce Siatkowej 2013”, referat: „Prawno-organizacyjne aspekty zapewniania bezpieczeństwa imprez masowych” (Olsztyn 2013);
2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawno-organizacyjne aspekty działalności sportowej – Mistrzostwa Świata w Plażowej Piłce Siatkowej 2013”, referat: „Zakaz stadionowy w świetle ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” (Olsztyn 2013);
3. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, referat: „Szara strefa wyrobów alkoholowych w Polsce a polityka akcyzowa państwa” (Olsztyn 2014);
4. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezcelowość współczesnych kar i środków karnych”, referat: „Leczenie czy karanie osób uzależnionych od narkotyków” (Olsztyn 2012);
5. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsument w świecie reklamy”, referat: „Reklama a prawa konsumenta w aspekcie usług turystycznych” (Olsztyn 2013);
6. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Technologia w prawie karnym. Postęp technologiczny w działaniach wykrywczych”, referat: „Biometria w identyfikacji sprawców przestępstw i wykroczeń” (Olsztyn 2013);
7. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczenia pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu”, referat: „Ochotnicze Straże Pożarne – organizacje pozarządowe?” (Olsztyn 2013);
8. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wandalizm dzieł sztuki”, referat: „Wywóz dzieł sztuki” (Olsztyn 2014);
9. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Studenckie Forum Naukowe Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego”, referat: „Obrót pieniądzem elektronicznym w aspekcie ekonomicznym i prawnokarnym” (Olsztyn 2014);
10. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Administracja publiczna wobec zjawiska uchodźctwa”, referat: „Procedura wydalania cudzoziemca z kraju” (Olsztyn 2016);
11. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pozycja prawna zwierząt w Polsce”, referat: „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta pozostające pod opieką człowieka a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta w stanie wolnym” (Olsztyn 2016);
12. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Administrowanie rynkiem pracy – procesy, instytucje, wyzwania”, referat: „Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w RP w świetle regulacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Olsztyn 2017);
13. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym”, referat: „Ochrona danych osobowych w związku z wniesieniem podania do organu administracji publicznej” (Kraków 2019).

4. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizatorską

Przyznane stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce na rok 2013/2014.

5. Działalność zawodowa

Radca prawny

 

Znajdziesz nas tutaj