Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Mikołaj Pułło

dr Mikołaj Pułło

Doktor nauk prawnych

email: mikolaj.pullo@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze


- postępowanie administracyjne
- prawne formy działania administracji
- sądowa i pozasądowa weryfikacja decyzji administracyjnych

2.    Najważniejsze publikacje naukowe

- Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004, z. 8, ISSN 0031-0980;
- Samokontrola w administracyjnym toku instancji na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,  /w:/ 35-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. A. Szmyta, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, tom XIV, ISSN 1734-5669;
- Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2004 r., I SA/Wr 1649/02, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 3, ISSN 1734-5677;
- Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 25 kwietnia 2005 r., FPS 6/04, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2006, nr 1, ISSN 1734-5677;
- O niektórych problemach filozoficznych administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego oraz prawa ustrojowego administracji publicznej, (współautorzy T. Bąkowski, E. Bojanowski, R. Giętkowski, A. Skóra, K. Żukowski), /w:/ Filozofia dogmatyk Prawniczych, pod red. J. Zajadły „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, tom XVIII, ISSN 1234-4303;
- Związanie organu administracji publicznej własną decyzją jako zasada ogólnego postępowania administracyjnego, /w:/ Zagadnienia nauki prawa. W 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. J. Warylewskiego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, tom XXIV, ISSN 1734-6559;
- Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2009 r., I OPS 6/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, z. 9, poz. 91, ISSN 0867-1850;
- Glosa do wyroku NSA z dnia 27 maja 2010 r., II FSK 2049/09, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2010, nr 3-4, ISSN 1734-5677;;
- Skutki wadliwości uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w kontekście wygaśnięcia mandatu jednego z jej członków w związku z opróżnieniem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2011, nr 1, ISSN 1689-5088, współautor K. Grajewski;
- O „poziomym” toku instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, /w:/ Studia prawnoustrojowe. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego pod red. T. Bąkowskiego, K. Żukowskiego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Gdańsk 2012, tom XXVIII, ISSN 1734-5669;
- Glosa do wyroku NSA z dnia 10 lutego 2011, I OSK 1873/10, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa”, Gdańsk 2012, nr 3, ISSN 1734-5677;
- Jakość prawa administracyjnego jako czynnik wpływający na inflację jego norm na przykładzie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, /w:/ Inflacja prawa administracyjnego pod red. P.J. Suwaj, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3855-4;
- Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2012 r., I FSK 876/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, z. 1, poz. 9, ISSN 0867-1850;
- Ekspektatywa jako przedmiot ochrony w procesie tworzenia i stosowania norm prawa administracyjnego na przykładzie ustawy o świadczeniach rodzinnych /w:/ Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Gdańskie Studia Prawnicze 2014, t. XXXI, Gdańsk 2014, ISSN 1734-5669;
- Konstytucyjne dylematy nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (uwagi na marginesie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw) /w:/ Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Legnica 2017, ISBN 978-83-61389-55-2, współautor K. Sieniawska;

3. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną

- Dwukrotnie nagroda indywidualna trzeciego stopnia Rektora UG za działalność organizacyjną;

4. Działalność zawodowa  


Od 2007 roku członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję Prezesa Kolegium.
 

Znajdziesz nas tutaj