Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Artykuły naukowe naszych pracowników

Artykuły naukowe naszych pracowników

W najnowszym numerze czasopisma „Studia Iuridica” – periodyku indeksowanym na ministerialnej liście za 100 pkt, ukazały się dwa artykuły naukowe pracowników IPiA: dr. Łukasza Młynarkiewicza i dr. Tomasza Nowackiego.

W tekście pierwszego z autorów (IMPLEMENTACJA WYBRANYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI ENERGII ATOMOWEJ W POLSKIM PRAWIE ATOMOWYM), dokonano analizy materialnoprawnej treści wybranych, podstawowych zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w kontekście prawa krajowego, międzynarodowego, wspólnotowego (Euratom), a także standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Sens normatywny przedstawionych zasad nawiązuje do dokumentu MAEA pn. Fundamental Safety Principles (SF-1), opisującego dziesięć podstawowych zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Celem tych zasad jest ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego (fundamental safety objective). W opracowaniu analizie poddano zasady wymienione w dokumencie SF-1 w kolejności od pierwszej do trzeciej, a mianowicie: (1) pierwotnej odpowiedzialności posiadacza zezwolenia za bezpieczeństwo, (2) roli państwa w systemie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz (3) przywództwa i zarządzania na rzecz bezpieczeństwa. Autor dokonuje charakterystyki wskazanych zasad ze szczególnym uwzględnieniem ich sensu normatywnego, podstaw prawnych oraz środków wdrażających ww. zasady. Ponadto, w artykule opisano założenia opracowywanej aktualnie „Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej”, która zgodnie z art. 39p ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1941) będzie określać katalog zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opracowanych na podstawie przywołanego dokumentu SF-1 MAEA.

W drugim z artykułów z kolei (OPINIE PREZESA PAA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 36A I 39B USTAWY – PRAWO ATOMOWE JAKO PRZYKŁAD PRE-LICENCJONOWANIA OBIEKTÓW JĄDROWYCH), przedstawiono jedno z rozwiązań w prawie energii jądrowej przyczyniających się do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Jest to tzw. pre-licencjonowanie i polega na ocenie kluczowych czynników lokalizacyjnych lub technicznych na etapie przedinwestycyjnym w celu uniknięcia ewentualnych problemów na etapie realizacji inwestycji. Autor analizuje polskie rozwiązania w kontekście ogólnej koncepcji pre-licencjonowania, w szczególności w odniesieniu do takich aspektów jak: charakter instrumentów prawnych pre-licencjonowania (opinii), zakres i wymogi wniosku o wydanie opinii, wiążący charakter aktów pre-licencyjnych. Praktyczne znaczenie tego zagadnienia jest tym większe, biorąc pod uwagę rządowe plany wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce oraz w świetle ostatnich działań podmiotów prywatnych w zakresie budowy mniejszych elektrowni jądrowych. W tym ostatnim procesie instrumenty pre-llicencyjne są już w praktyce stosowane.

Zapraszamy do lektury:

https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223574

https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223578

W kolejnym czasopiśmie: "Energies" - indeksowanym na ministerialnej liści za 140 pkt, dr Łukasz Młynarkiewicz i dr Tomasz Nowacki wraz z innymi autorami, opublikowali artykuł pod tytułem: Nuclear Power in Poland's Energy Transition. Przedstawiono w nim analizę przyszłej roli energetyki jądrowej w procesie transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Argumenty przemawiające za wdrożeniem energetyki jądrowej można upatrywać w trzech płaszczyznach: bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarczej i efektywności energetycznej, a także ograniczonego oddziaływania na środowisko. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz strategii rządowych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Link do artykułu:

https://doi.org/10.3390/en14123626

Znajdziesz nas tutaj