Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper

Professor of Law

email: dariusz.szpoper@apsl.edu.pl

1. Main research areas

 

Political thought and system-legal issues

Russian Empire, Kingdom of Poland, Western Governorates of the Russian Empire

 

2. The most important scientific publications

Books

 

 1. D. Szpoper, A. Bielecki, Aleksander Meysztowicz, Portret polityczny konserwatysty, Gdańsk 2001;
 2. D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko – białoruskich w latach 1904 – 1939, Gdańsk 1999;
 3. D. Szpoper, I. Zdanowski, A. Bielecki, Przyczynki do historii prawa, Sopot 2000;
 4. D. Szpoper, Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej, Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855 – 1862, Gdańsk 2003;
 5. D. Szpoper, J. Świątek, Dzieje adwokatury gdańskiej, Gdańsk 2005;
 6. D. Szpoper, Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851 – 1934), Gdańsk 2009;
 7. D.Szpoper, Polskie sądownictwo apelacyjne na Pomorzu w latach 1919-2015. Szkic do dziejów wymiaru sprawiedliwości w dwudziestopięciolecie wznowienia działalności Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Gdańsk-Olsztyn 2015.

Articles (selected)

 

 1. D. Szpoper, Aleksander Wielopolski, Józef Gołuchowski i Kuźnica na Grzybowie – protokonserwatyści Królestwa Polskiego przed 1830 r., [w:] „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 1 (42), Warszawa 2002;
 2. D. Szpoper, Szlachta polska wobec kwestii samorządów ziemskich w guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego przez 1914 rokiem, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. VIII, Gdańsk 2002;
 3. D. Szpoper, Litewskie koncepcje odbudowy państwowości w sojuszu z Rosją do 1815 roku, [w:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, red. M. Maciejewski i M. Marszał, Wrocław 2002;
 4. D. Szpoper, Pokolenie nieemigracyjnego konserwatyzmu wobec wybuchu powstania listopadowego – myśl polityczna i próby jej realizacji na przełomie 1830 – 1831 roku, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XIII, z. 1, 2003;
 5. D. Szpoper, Myśl polityczna „Zjednoczenia” oraz „Orła Białego i Pogoni” – konserwatywnych dzienników doby powstania listopadowego, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Lublin 2003;
 6. D. Szpoper, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie dla Guberni Litewskich (1860 – 1862), [w:] „Czasopismo Prawno – Historyczne, t. LV, z 1, Poznań 2003;
 7. D. Szpoper, Towarzystwo Rolnicze Litewskie – tendencje modernizacyjne środowisk zachowawczych guberni zabranych przed 1863 rokiem, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza, Ludzi, Idee, Prawo, Białystok 2003;D. Szpoper, Valstybingumo aktūrimo prorusiškos koncepcijos lietuvos konservatyviuju skeoksnice politinėje mintyje 1807 – 1815 metais, [w:] „Kulturos Barai”, nr 4 / 2003 (Litwa – Wilno)
 8. D. Szpoper, Tarp Kauno Lietuvos ir Respublikos (Aleksandro Meysztowicziaus asmenybė), [w:] „Darbai ir Dienos” nr 40 / 2004 (Litwa – Kowno);
 9. D. Szpoper, Własność w poglądach i działalności środowiska zachowawczego na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1855 – 1914, [w:] „Czasopismo Prawno – Historyczne”, t. LVI, z. 2, Poznań 2004;
 10. D. Szpoper, Diecezja mińska pod rządami biskupa Zygmunta Łozińskiego, [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko – litewsko – białoruskim. Źródła i stan badań, red. W. Śleszyński, Białystok 2005;
 11. D. Szpoper, Politiczeskije inicjatywy polskoj szlachty w Zapadnych Guberniach Rossijskoj Impierii nakanunie wosstanija 1863 goda, [w:] Otjeczestwiennaja istorija, Moskwa 2006, z. 3;
 12. D. Szpoper, rec.: A. Komzomołowa, Politika samodzierżawia w Siewiero Zapadnom Kraje w epochu wielikich reform, Moskwa 2005, [w:] „Czasopismo Prawno – Historyczne”, t. 58, z. 1, Poznań 2006;
 13. D. Szpoper, Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim przed 1863 r. Przyczynek do porozbiorowych dziejów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Cuius Regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 20 – 23 IX 2006;
 14. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Idea utworzenia wyższego zakładu naukowego w Wilnie na początku XX wieku, [w:] Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, pod red. W. Śleszyńskiego, Białystok 2007;
 15. D. Szpoper, Konserwatyści polscy wobec Rosji na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczno – prawne. Najnowsze kierunki badań, red. M. Małajny, Katowice 2008;
 16. D. Szpoper, Polskoje dworjanstwo i kriestjanskij wapros w XIXw., [w:] Waprosy Istorii, nr 2, Moskwa 2008;
 17. D. Szpoper, Nacionalno-oswoboditelnoje teczenije w polskoj socialisticzeskoj mysli konca XIX wieka, [w:] Sociał-demokratija w Rossijskoj i Mirowoj istorii. Obobszczenije opyta i nowyje podchody, red. I. Christoforow, A. Czubarjan, W. Telicyn, S. Tiutkin, J. Uriłow, Moskwa 2009;
 18. D. Szpoper, Polaków i Litwinów drogi i bezdroża, czyli o pojmowaniu zawikłanej wspólnej historii w dobie przedrozbiorowej, „Palestra”, nr 7-8, red. S. Mikke, Warszawa 2009;
 19. D. Szpoper, Aleksander Wielopolski i reformy ustrojowe w Królestwie Polskim w latach 1861 – 1862,  [w:] Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861 – 1862. W 150. rocznicę reform Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, red. L. Mażewski, Olsztyn 2012;
 20. D. Szpoper, Wincentego Kosiakiewicza rozważania o demokracji w Polsce – przyczynek do dziejów polskiej myśli konserwatywnej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXVII, red. D. Szpoper, Gdańsk 2012;
 21. D. Szpoper, Politiczeskije inicjativy szliachty Podolskoj i Minskoj guberniji nakanunie Polskovo Vosstanija 1863 goda. [w:] ,,Wiestnik Istorii, Literatury i Iskusstwa, t. IX, Moskwa 2014;
 22. D. Szpoper, Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861-1862, [w:] ,,Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXVI, z. 1, Poznań 2014
 23. D. Szpoper, Franciszek Bar. Pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Szkic do historii wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 1945 roku, [w:] ,,Studia Prawnoustrojowe”, t. 26, Olsztyn 2014;
 24. D. Szpoper, Pro memoria. Profesor Stefan Ehrenkreutz- w siedemdziesiątą rocznicę śmierci (1880-1945), [w:] Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Gdańsk-Olsztyn 2016;
 25. D. Szpoper, Dwiżenie malodoj Polszi, [w:] Wybor puti razwitija: polskij i rossijskij istoriczeskij opyt kanca XX stolietia, red. L. E. Gorizontow, A. B. Dawidson, W. L. Telitsyn, I. H. Uriłow, D. Szpoper, Moskwa 2016;
 26. D. Szpoper, Rada Państwa (1810-1917). Od subsydiarnego organu władzy rosyjskich imperatorów do izby wyższej parlamentu [w:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, XIV/2, Opole 2016;
 27. D. Szpoper, Michaił Speranskij i jego rzekome „zesłanie” na Syberię w latach1818-1821, [w:] ,,Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3.
 28. D. Szpoper, ,,Kondycje mitawskie” i próba ograniczenia samodzierżawia w Imperium Rosyjskim na początku 1730 r., [w:] ,,Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem” 2017, nr 1, ISSN 2300-7249.
 29. D. Szpoper, „Rosyjskie czynniki rządowe wobec reformy szkolnej Aleksandra Wielopolskiego w świetle petersburskiego rękopisu ekspertyzy prawnej zatytułowanej Uwagi nad projektem stworzenia instytucji naukowych w Królestwie Polskim opublikowanym w polskiej gazecie »Dziennik Powszechny«”, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXX, z. 1, Poznań 2018, s. 11-66, ISSN 0070-2471.
 30. D. Szpoper, Rosja po wojnie krymskiej w pierwszej dekadzie rządów Aleksandra II (do1866 roku), [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 71, z. 1, Poznań 2019
 31. I. Yu. Kozlikhin, V. V. Pugachev, O. A. Zayachkovskii, D. Szpoper, Russian legal tradition, [w:] „Wiestnik Sankt-Peterburgskogo Uniwersiteta. Prawo”, t. 10, z. 4, Sankt-Peterburg 2019
 32. P. Dąbrowski, D. Szpoper, „Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia   międzywojennego w Polsce, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G”, nr LXVI, Lublin 2019;
 33. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Formation of the political and legal foundations of the Republic of Poland - legal acts and solutions (until the end of 1918), [w:] “Prawo prywatne w służbie społeczeństwu”, pod red. P. Zakrzewskiego i D. Biereckiego, Sopot 2019 
 34. D. Szpoper, Niedoszła próba ograniczenia samodzierżawia. Aleksander I  i warszawski projekt konstytucji dla Imperium Rosyjskiego z lat 1818-1820, [w:] „Prawo i Więź”, nr 4 (34), Sopot 2020

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj