Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

doctor of law

email: renata.wiaderna-kusnierz@apsl.edu.pl

 

1. Main research areas:

Roman law

History of law in the 19th and 20th centuries

Civil law

Legal biography

2. The most important scientific publications:

Monographs: 


1. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek, wyd. I Toruń 2015, ISBN: 978-83-8019-230-0, wyd. II Toruń 2017, ISBN: 978-83-8019-748-0, ss. 516. 

Articles:

1.    Professor Graf Leon Piniński – Renaissancemensch und Humanist,  „Jahrbuch  des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, Band 9, Wien 2018, s. 183-216,  ISSN 2520-5714. 

2.    Wojtunik Adam Jan Kazimierz, w: Słownik biograficzny adwokatów polskich, red. A. Redzik, Naczelna Rada Adwokacka, Redakcja „Palestry”, Warszawa 2018, s, 604-605, ISBN 978-83-934796-2-7. 

3.    Leon hr. Piniński (1857-1938) – prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii, w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki –działalność naukowa – osiągnięcia,  red. S. Dorocki, P. Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2016, s. 214-243, ISBN: 978-83-62919-48-2. 

4.    Marceli Chlamtacz (1865-1947) – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin, w: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk-Olsztyn 2016, s. 167-187, ISBN 978-83-89762-76-4. 

5.    Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Zeszyty Prawnicze” 15.4, [Warszawa]  2015, s. 189-213. 

6.    Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe PWSW” 1/2014 [Przemyśl], s. 117-139. 

7.    Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947), w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku = Polish legal science in XIXth and XXth century, red. P. Majer, M. Seroka, K. Wojciechowski,  Katedra Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2012,  s. 229-244, ISBN: 978-83-62383-19-1.

8.    Adam Wojtunik (1915-1975) - niespełniona kariera romanisty, "Studia Iuridica Lublinensia" 2011 [Lublin], t. XVI, s. 189-205.  

9.    Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój. Prawo. Idee, red. J. Przygocki, M. Ptak, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 727-736, ISBN: 978-83-60631-18-8x.

10.     Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906), „Polski Słownik Biograficzny”, z 190 (T. 46/3), Kraków 2010, s. 360-363 (współautorstwo z Adamem Redzikiem).

11.     Prawo rzymskie i romaniści na łamach lwowskiego "Przeglądu Prawa i Administracji" (1876-1939), w: Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy naukowej, red. K. Amielańczyk, UMCS, Lublin 2009, s. 221-239, ISBN: 978=83-227-2015-7.

12.     Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, w: Historia –mentalność - tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek., red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008, s. 471-479, ISBN: 978-83-7338-408-8.

13.     Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 7/2007 [Olsztyn], s. 307-317. 

14.     Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті, w: Римське право і сучасність. Maтеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 19-20 травня 2006 p., Одеса 2006, s. 225-227. 

15.    Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006 [Lublin], t. VIII, s. 167-176.

 

Znajdziesz nas tutaj